Plaatsen in Nederland / Towns in The Netherlands

Op deze pagina staan de belangrijkste plaatsen in Nederland, waar leden van de familie Camfferman geleefd en gewerkt heeft tot ca. 1900. Daarna verspreidt de familie zich over zoveel plaatsen, dan het ondoenlijk is om alle plaatsen te benoemen.
De meest belangrijke plaatsen voor de familie Camfferman zijn:

On this page the most important towns in the Netherlands are mentioned where the Camfferman family has lived and worked until approximately 1900. After that the family is spread over so many towns, that mentioning them all is not handy.
The most important ones for the Camfferman family are:

Bellingwolde

Bellingwolde is een langgerekt dorp in het oosten van de provincie Groningen, vlak tegen de Duitse grens aan. Het dorp ligt op de grens van het zand van het Westerwold en de klei van het Oldambt. Bellingwolde behoorde eerst tot het Reiderland, maar door het oprukken van de Dollard verdween die streek grotendeels onder water en is Bellingwolde tot het Westerwolde gaan behoren.
In vroeger tijden waren hier voornamelijk boerderijen te vinden en was landbouw de belangrijkste bron van het inkomen van de bewoners. De hoofdweg in Bellingwolde wordt in de volksmond ook wel de "boerderijenboulevard" genoemd.

Bellingwolde is a long-drawn-out village in the eastern part of the province of Groningen, just next to the border with Germany. The village is situated on the border of the sand of the Westerwold area and the clay-grounds of the Oldambt area. Bellingwolde used to be part of the Reiderland, but because the Dollard advanced resulting in this region to be flooded, Bellingwolde became part of the Westerwolde area.
In earlier times maily farms were to be found and agriculture was the main source of income for the inhabitants. The mainroad in Bellingwolde is locally also know as the "farm-avenue".

Volgens onderzoek van de heer Marinus (Rien) Camfferman uit Den Haag, woonde er in de buurt van Bellingwolde ene Berent Aalders met zijn vrouw Tjaakjen Sjuirts of Sjoerds. Zij laten vanaf 1729 een zestal kinderen dopen, die allemaal zijn ingeschreven in het doopboek van Bellingwolde.
Van deze zes kinderen zullen er zeker drie de naam Camfferman aannemen en we kunnen het echtpaar Berent en Tjaakjen dan ook eigenlijk wel als stamouders van de familie Camfferman beschouwen. Helaas is van de voorgeschiedenis van Berent en Tjaakjen tot op heden niets bekend.

Investigations of mr. Marinus (Rien) Camfferman of The Hague learned that in the neighborhood of Bellingwolde a man named Berent Aalders lived with his wife Tjaakjen Sjuirts (or Sjoerds). From 1729 they have baptized six children which all can be found in the baptism-book of Bellingwolde.
Three of those children will start using the name Camfferman and thus we can see Berent and Tjaakjen as the 'stamouders' of the Camfferman family as it exists today. Unfortunately of the history of Berent and Tjaakjen no information is (yet) available.

Herwijnen

Herwijnen is een dorp in Tielerwaard in de provincie Gelderland. Het oudste deel van het dorp is een dijkdorp en is gelegen langs een deel van de Waaldijk over een lengte van ongeveer vijf kilometer. De naam Herwijnen komt al in het jaar 850 voor. Het dorp bestaat dus al meer dan 1150 jaar.

Herwijnen is a village in the Tielerwaard in the province Gelderland. The oldest part of the village is a dike-village and is situated along the Waaldijk over a lenght of about five kilometers. The name Herwijnen exists already in the year 850. The village exists more than 1150 years.

Den Haag

Den Haag, of 's-Gravenhage, bestaat al minstens 700 jaar, maar het ontstaan is niet exact duidelijk. Het Binnenhof was door graaf Floris IV als jachtverblijf aangekocht. Zijn opvolger graaf Willem II was gestart met dat jachtverblijf om te bouwen tot een bestuurscentrum. Dit is door zijn zoon Floris V verder voltooid. Rond dit Binnenhof is later het dorp Den Haag ontstaan. De naam "Haga" komt al in 1242 voor.
Den Haag kreeg nooit stadsrechten, maar is altijd wel de residentie van de graven van Holland en hun opvolgers geweest. Ook is Den Haag nooit uitgegroeid tot vestingstad.
In de 17e eeuw is Den Haag wel omringd door grachten die door prins Maurits waren aangelegd, maar volledige vestingwerken zijn er nooit gekomen. Aan het einde van de 18e eeuw woonden er ongeveer 40.000 mensen in Den Haag.
Zie Wikipedia voor een uitgebreide geschiedenis van Den Haag.

Den Haag (The Hague), or known at its formal name: 's-Gravenhage, exists for at least 700 years, but the founding is not clear. The Binnenhof was baught by count Floris IV as a hunting-lodge. His successor count Willem II was started to rebuild this into a governance center. This has been finished by this son Floris V. Around this Binnenhof arose later the village Den Haag. The name "Haga" was known in 1242 already.
Then Haag never received city-rights, but has always been the residence of the counts of Holland and their successors. Also Den Haag has never been grown into a fortified village.
In the 17th century Den Haag was surrounded by canals which were constructed by prince Maurits, but full fortifications have never been built. At the end of the 18th centry about 40.000 people lived in Den Haag.
See Wikipedia for an longer description of the history of Den Haag in Dutch.

Naaldwijk

Midden in het Westland ligt Naaldwijk. In 1758 is hier Aalderk Berent Camfferman vanuit Herwijnen aangekomen. In Naaldwijk is hij onderwijzer en koster van de grote of Adrianuskerk aan het Wilhelminaplein geworden.

Aalderk kreeg een viertal kinderen, waarvan Barend als stamvader van de Camffermannen in Naaldwijk gezien kan worden en Jacobus als stamvader van de takken in Den Haag.

Naaldwijk is located in the middle of the Westland. In 1758 Aalderk Berent Camfferman moved to Naaldwijk from Herwijnen. In Naaldwijk he was schoolteacher and sacristan of the Adrianuschurch on the Wilhelminaplein.

Aalderk raised four children, of which Barend can be treated as forefather of all Camfferman's in Naaldwijk. Jacobus can bee seen as forefather of the family in Den Haag.

Haarlemmermeer

Na het droogleggen van de Haarlemmermeer in 1852 wordt in de nieuwe polder een aantal dorpen gebouwd. Vanuit Naaldwijk gaan kinderen van Pieter Camfferman en Antje Valk naar de Haarlemmermeer. Vanaf 1857 worden daar kinderen geboren.
De gemeente Haarlemmermeer bestaat uit een aantal dorpen, onder meer: Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Het is niet bekend waar de familie Camfferman precies gewoond heeft. Dat wordt nog onderzocht.

After the impoldering of the Haarlemmermeer in 1852 in the new polder a number of villages is built. From Naaldwijk children of Pieter Camfferman and Antje Valk move to the Haarlemmermeer. From 1857 children are born there.
The municipality Haarlemmermeer consists of multiple villages, among others: Hoofddorp and Nieuw-Vennep. It is not clear yet where the Camfferman's have lived exacly. This will be investigated.

Overige plaatsen in Nederland

Buiten de bovengenoemde plaatsen zijn er in andere plaatsen nog veel Camffermannen te vinden. De grootste 'concentratie' is echter nog steeds in het Westland, Den Haag en rond Haarlemmermeer te vinden.

Also in other towns in The Netherlands relatives of the Camfferman family can be found. The largest 'concentration' however can still be found in the Westland, Den Haag and in the Haarlemmermeer area.Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 11 November 2023.