Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

BIJLAGE VII.

Zie § 23.

Model. Eerste bladzijde.
Register der Behandelde Zieken en Gekwetsten, aan Boord van Z. M.
Fregat KENAU HASSELAAR, aanvangende met den eersten
Maart 1830, bevattende vijf en twintig bladzijden, alle door den ondergeteekende Kapitein
ter Zee N. N., Kommandant van dien bodem, gewaarmerkt.

De Kommandant voornoemd,

Naamteekening

Register de behandelde zieken en gekwetsten, pagina 1
Register de behandelde zieken en gekwetsten, pagina 2

Verklaring van ziekte
Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.