Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

Inhoud

Het boek is ingedeeld in een groot paragrafen, maar er kunnen een aantal blokken onderscheiden worden. De originele inhoudsopgave is een chronologische lijst van deze paragrafen, maar hieronder staat de verdeling in de genoemde blokken, voor een duidelijker overzicht.

In het algemeen gedeelte worden algemene zaken behandeld, die nog niet te maken hebben met de onderzoeken zelf, maar meer de redenen en de regelgeving die ermee te maken hebben. In het bijzonder gedeelte komen de onderzoeken per gedeelte van het lichaam aan bod. Een aantal paragrafen beschrijven hoe het betreffende lichaamsgedeelte te onderzoeken (deze zijn in vet weergegeven), gevolgd door een aantal paragrafen, waarin perziekte of aandoening beschreven staat waar de geneesheer op moet letten als een te keuren persoon iets probeert te verbergen of juist te overdrijven. In het Aanhangsel staan ziekten beschreven, die niet aan een bepaald gedeelte van het lichaam gekoppeld kunnen worden, maar meer aan het lichaam in het algemeen. De Bijlagen bevatten aanvullende overzichten en afbeeldingen van te gebruiken documenten.

Inleiding en algemeen gedeelte
VOORWOORD.
KORTE INLEIDING.
ALGEMEEN GEDEELTE.
§ 1. Nut van het onderzoek
§ 2. Belang daarvan voor den Staat
§ 3. Belangen van het individu
§ 4. De positie der manschappen als oorzaak tot bedrog
§ 5. Aanleidingen tot het onderzoek
§ 6. Uitslag van het onderzoek
§ 7. Reglementen op het visiteren
§ 8. Aanteekening van ligte gebreken
§ 9. Vrijwillige verminking bij lotelingen
§ 10. Overblijvende geschiktheid tot speciale diensten
§ 11. Onderzoek voor den Militie-raad
§ 12. Onderzoek voor de Provinciale Kommandanten
§ 13. Voorschriften voor de Offic. V. Gez. daarbij
§ 14. Achterblijven der lotelingen wegens ziekte
§ 15. Onderzoek der lotelingen bij de Korpsen
§ 16. Visiteren van vrijwilligers
§ 17. Het afkeuren of invalidiseren
§ 18. Personen door wie dit geschiedt
§ 19. Memorie van voordragt
§ 20. Keurings- en Herkeurings-rapporten
§ 21. Oorzaken tot het ontstaan der gebreken
§ 22. Ontstaan daarvan in of buiten de dienst
§ 23. Register van behandelde zieken en gekwetsten bij de Marine
§ 24. Onderstand der afgekeurden
§ 25. Geschiktheid tot handen-arbeid
§ 26. Bestemming en gebruik van oude gedienden
§ 27. Vereischten tot het visiteren
§ 28. Hoedanigheden van den militaire geneeskundige
§ 29. Plaats voor het onderzoek
§ 30. Hulpmiddelen tot de visitatie
§ 31. Algemeene regelen daarbij
§ 32. Bedriegerijen daarbij. Register van voorgewende ziekten
§ 33. Oogmerken van bedrog
§ 34. Stelselmatig overzigt der misleidings-ziekten
§ 35. Simulatio en provocatio morborum
§ 36. Ontstaan en uitbreiding daarvan
§ 37. Personen bij wie zij voorkomen
§ 38. Ziekte-vormen daaraan dienstbaar
§ 39. Beweegredenen tot simulatie
§ 40. Vermoeden daarvan
§ 41. Overtuiging daarvan
§ 42. Nosologische herkenning
§ 43. Symptomatologische herkenning
§ 44. Aetiologische herkenning
§ 45. Therapeutische herkenning
§ 46. Empyrische herkenning
§ 47. Afzonderlijk onderhoud
§ 48. Ontkleeden. Bespieden
§ 49. Listen ter verschalking
§ 50. Medewerking der zieken-oppassers
§ 51. Dwaling, Ingebeelde ziekten. Duistere ziekte-vormen
§ 52. Handelwijze bij bekentenis
§ 53. Dwangmiddelen. Onaangename geneeswijzen
§ 54. Afzondering. Geheele of gedeelijke
§ 55. Vrees aanjagen
§ 56. Ontnemen van hoop
§ 57. Straffen van simulanten
§ 58. Dissimulatio Morborum
§ 59. Getal en vormen daarvan
§ 60. Beweegredenen daartoe
§ 61. Vermoeden daarop.
§ 62. Behandeling daarbij

Bijzonder gedeelte
B IJ Z O N D E R    G E D E E L T E.
§ 63. Volgorde (topographisch-anatomische)
§ 64. Algemeen overzigt
§ 65. Kenteekenen van een gezond gestel
§ 66. Kenmerken van een gezond gestel
§ 67. Bijzonder onderzoek der verschillende streken
1°). Onderzoek van het hoofd.
§ 68. Onderzoek van het hoofd - de Schedel
§ 69. Alopecia
§ 70. Hydrocephalus
§ 71. Het Aangezigt
§ 72. De Oogen
§ 73. Defectus oculi
§ 74. Blepharospasmus
§ 75. Lagophthalmia
§ 76. Blepharoptosis
§ 77. Epiphora
§ 78. Dacryocystitis
§ 79. Strabismus
§ 80. Syndesmo-keratitis et ophthalmia purulenta
§ 81. Obscuratio et maculae corneae
§ 82. Cataracta
§ 83. Myopia
§ 84. Presbyopia
§ 85. Amblyopia
§ 86. Amaurosis
§ 87. Hemeralopia en nyctalopia
§ 88. Asthenopia
§ 89. Diplopia
§ 90. Chromatopia
§ 91. De Ooren
§ 92. Defectio conchae auris
§ 93. Otorrhoea
§ 94. Surditas
§ 95. De Neus
§ 96. Defectio nasi
§ 97. Polypus narium
§ 98. Ozaena
§ 99. Epistaxis
§ 100. De Mond en Keel
§ 101. Defectio dentium
§ 102. Scorbutus
§ 103. Halitus oris ingratus
§ 104. Balbuties
§ 105. Alalia
§ 106. Surdo-mutitas
2°). ONDERZOEK VAN DE HALS-STREEK.
§ 107. Onderzoek van de Hals-streek
§ 108. Obstipitas colli
§ 109. Struma
§ 110. Bronchocèle
§ 111. Raucedo en aphonia
§ 112. Dysphagia en inedia
3°). ONDERZOEK VAN DE BORST.
§ 113. Onderzoek van de Borst
§ 114. Pneumocèle
§ 115. Scirrhus mammae
§ 116. Pleurodynia
§ 117. Tuberculosis pulmonum
§ 118. Haemoptoë
§ 119. Asthma nervosum
§ 120. Morbi Cordis
4°). ONDERZOEK VAN DEN RUG.
§ 121. Onderzoek van den rug
§ 122. Declinatio scapulae
§ 123. Anchylosis spinae
§ 124. Scoliosis
5°). ONDERZOEK VAN DEN BUIK.
§ 125. Onderzoek van den buik
§ 126. Tympanitis
§ 127. Hydrops
§ 128. Ruminatio en vomitus habitualis
§ 129. Haematemesis
§ 130. Diarrhoea
§ 131. Dysenteria
§ 132. Morbi hepatis
§ 133. Helminthiasis
6°). ONDERZOEK VAN HET BEKKEN.
§ 134. Onderzoek van het bekken
§ 135. Obliquitas pelvis
§ 136. Herniae
§ 137. Hypospadias
§ 138. Urethritis
§ 139. Strictura urethrae
§ 140. Spermatorrhoea
§ 141. Cystorrhoea
§ 142. Calculosis
§ 143. Haematuria
§ 144. Diabetes
§ 145. Albuminuria
§ 146. Enuresis
§ 147. Cryptorchis
§ 148. Hydrocèle
§ 149. Varicocèle
§ 150. Haemorrhoïdes
§ 151. Fistula ani
§ 152. Polypus recti
§ 153. Prolapsus ani
§ 154. Incontinentia faecum
7°). ONDERZOEK VAN DE LEDEMATEN.
§ 155. A. Bovenste Ledematen
§ 156. B. Onderste Ledematen
§ 157. Misleidingsziekten aan de ledematen
§ 158. Claudicatio
§ 159. Paralysis extremitatum, etc
§ 160. Contractura et anchylosis
§ 161. Convulsiones et chorea
§ 162. Arthrophlogosis
§ 163. Luxatio
§ 164. Ulcera
§ 165. Varices
§ 166. Oedema
§ 167. Planities pedum
§ 168. Sudor pedum foetidus

Aanhangsel
AANHANGSEL.
§ 169. Overige Misleidingsziekten
§ 170. Exanthemata
§ 171. Tinea
§ 172. Scabies
§ 173. Pemphigus
§ 174. Herpes
§ 175. Zona
§ 176. Urticaria
§ 177. Erythema
§ 178. Elephantiasis
§ 179. Syphilides
§ 180. Ichthyosis
§ 181. Emphysema
§ 182. Aneurysma
§ 183. Contusio
§ 184. Fracturae
§ 185. Vurnera et mutilatio
§ 186. Cicatrices
§ 187. Neuralgiae
§ 188. Morbi mentales s. paranoiae
§ 189. Idiotismus
§ 190. Mania
§ 191. Melancholia et Monomania
§ 192. Nostalgia
§ 193. Febres s. pyrexiae
§ 194. Morbi contagiosi
§ 195. Syncope
§ 196. Vertigines
§ 197. Epilepsia
§ 198. Catalepsia
§ 199. Somnambulismus
§ 200. Apoplexia
§ 201. Hydrophobia
§ 202. Asphyxia
§ 203. Suicidium

Bijlagen
BIJLAGE I. Reglement op visiteren van 1836
BIJLAGE II. Nadere besluiten
BIJLAGE III. Visiteren voor de zeedienst
BIJLAGE IV. Afbeeldingen verklaringen
BIJLAGE V. Afbeelding verklaring
BIJLAGE VI. Afbeelding Herkeuringsrapport
BIJLAGE VII. Afbeeldingen modellen
BIJLAGE VIII. Voorschriften attesten
LITTERATUUR.





Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.