Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

KORTE INLEIDING.

In de eerste tijden der geschiedenis van het krijgs-wezen was een bepaald geneeskundig onderzoek naar ligchamelijke geschiktheid tot militaire diensten onbekend. Alle vrije, weerbare mannen dienden den Staat in tijden van oorlog of gevaar. Zoo waren de oude Persen alle geboren soldaten.

Eene der vroegste overleveringen omtrent de keuze van manschappen voor de dienst, vindt men in de Joodsche geschiedenis; uit elken stam werden, na algemeene oproeping, de meest geschikte voorwerpen door hunne Rigters (Judices) uitgekozen.

Bij de Grieken bestond eene volstrekte algemeene dienstpligtigheid. De opschrijving tot de dienst werd door Volks-opzigters (Ephori) verrigt. Voor onwilligen en bedriegers waren reeds toen straffen vastgesteld; eerst de dood-straf, en toen deze niet genoeg baatte, te pronkstelling in vrouwen-kleederen! Met overeenkomstige bedoeling werd déér en elders, in lateren tijd, naar men leest tijdens de Kruistogten, aan hen, die uit vrees achterbleven, een spinnewiel te huis gezonden.

De Romeinsche keuringen geschiedden door de Gemeenslieden (Tribuni). Reeds waren sommige vrijstellingen voor zwakken en gebrekkigen aangenomen. Ook bij de Romeinen leest men van weerspannelingen (refractarii) en hunne latere gedwongene aanwijzing door Tuchtmeesters (Censores) wijst insgelijks daarop. Vooral echter deden zich bezwaren bij het in dienst stellen op, toen in de laatste tijden der Caesar s bij hen het werving-stelsel in zwang geraakte.

Nadat dit stelsel, ter vorming van leger-benden uit inlandsche vrijwilligers op hand-geld, of uit vreemde huurlingen, sedert de Middel-eeuwen, nagenoeg overal meer algemeen in gebruik is gekomen, en nadat heden ten dage in de meeste Landen en Staten van Europa verschillende vormen van dwang tot de krijgs-dienst (zooals door loting, in Frankrijk en bij ons; algemeene dienstpligtigheid, bijv. in Pruissen; pressen, zoo als bij uitzondering in Engeland; enz.) zijn ingevoerd -, heeft zich de dringende behoefte aan een naauwkeurig toezigt van Geneeskundigen op de persoonlijke zamenstelling der Legers levendig geopenbaard.

Het is over dit toezigt, dat in de volgende bladzijden zal worden gehandeld. Het is dit toezigt, dat één van de meest gewigtige dienst-pligten der Officieren van Gezondheid uitmaakt.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.