Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 3. Belangen van het individu

Wat het welzijn van het individu aanbelangt, ook hier is het nut van het onderzoek klaarblijkelijk. Personen, welke het in waarheid aan de noodige kracht of geschiktheid ontbreekt, en hun getal is groot 1), worden door hetzelve tijdelijk of geheel van de krijgsdienst ontheven; zij kunnen dan ongestoord op andere wijzen nuttig werkzaam zijn voor hun vaderland, dat zij door de wapenen niet dan slecht zouden dienen. - Zij, daarentegen, die in het veld, op gevorderden leeftijd, of door gebreken in en door de dienst verkregen, onbekwaam zijn geworden, om zelve in hun levensonderhoud te kunnen voorzien, verwerven, naar aanleiding vaneen wel ingesteld onderzoek, van Landswege eene regtmatige ondersteuning.

Noot bij dit artikel

1) Bij Massy, On the examination of recruits, Londen, 1854, vind ik over dit punt aangeteekend: dat in Engeland, op een totaal van 150,000 gevisiteerde personen, over een tijdvak van negen jaren, er niet minder dan 50,000 zijn afgewezen. Alzoo is daarvan een derde ongeschikt voor de dienst bevonden! Een behartigingswaardige wenk tevens, om vooral bij het keuren van vrijwilligers scherp toe te zien.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.