Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 4. De positie der manschappen als oorzaak tot bedrog

Het bedrog, dat bij het visiteren zoo dikwijls eene even eigenaardige als moeijelijke verwikkeling oplevert, staat voor een grootdeel in verband met de uiteenloopende belangen der te onderzoeken manschappen, bij hunne verschillende maatschappelijke of militaire positie. Zoo toch is onze Legermagt zamengesteld uit:

1°). Manschappen, door het lot, door de z. g. conscriptie, tot de krijgsdienst genoodzaakt, namelijk de lotelingen (miliciens, conscrits).
2°). Manschappen, die zich uit eigene beweging voor de dienst aanbieden, t. w. de vrijwilligers (volontairs, rekruten) 1).
3°). Manschappen, die voor anderen optreden, n.l. de plaatsvervangers (remplaçanten) en de nummerverwisselaars.

Door de eerste nu, wordt, uit onwil, vrees of anderzins, dikwijls ongeschiktheid voor de dienst voorgewend, bij wezenlijke geschiktheid, zeer ten nadeele van het maatschappelijk regt, daar hunne plaats, bij voorbijzien van het bedrog, door anderen moet worden vervuld.
Onder de tweede worden niet minder veelvuldig bedriegers aangetroffen, die zich, van ongeschikt dat zij zijn, als geschikt trachten voor te doen; dit strijdt meermalen tegen hun eigen belang, altijd tegen dat van den Staat.
Die der derde kategorie, in het bijzonder de remplaçanten, worden niet ten onregte betigt, aan beide de gezegde wijzen van misleiding zich het meest van allen schuldig te maken, al naar mate geldzuchtige of andere personele inzigten zulks medebrengen 2).

Bij hen allen eindelijk zal men later, wanneer zij begeeren de dienst te verlaten, zonder te vallen in de termen, daartoe bij de Wet bepaald, het bedriegelijk voorgeven van ongeschiktheid kunnen ontmoeten.

Noten bij dit artikel

1) Hiertoe behooren mede de adspirant-kadetten, de adspirant-kweekelingen, de jongelingen bij de Korpsen en bij het Instructie-bataillon te Kampen, vroeger ook de z. g. Regiments-kinderen.

2) Het zal naauwelijks behoeven te worden herinnerd, dat deze beschuldiging vooral niet op alle plaatsvervangers van toepassing mag worden gemaakt. Men hoede zich hier voor eene onbepaalde vooringenomenheid, daar deze zeer ligt in harde onregtvaardigheid kan ontaarden. Onlangs werd mij door een Hoofdofficier verzekerd, dat er tegenwoordig onder de remplaçanten veel meer brave soldaten worden aangetroffen, dan in vroegere jaren.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.