Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 5. Aanleidingen tot het onderzoek

De aanleiding tot het militair-geneeskundig onderzoek is, in hoofdzaak, viervoudig:

1°) Geschiedt het vóór het in dienst treden van lotelingen, vrijwilligers, enz., ter bepaling van hunne geschiktheid voor den militairen stand in het algemeen en voor bepaalde Korpsen in het bijzonder.

2°) Komt het voor bij manschappen, die, na verstreken diensttijd (bij expiratie van dienst) zich op nieuw wenschen te verbinden (réengageren).

3°) Onderzoekt men de geschiktheid van sommige manschappen ter overgang tot eene veranderde of gewijzigde militaire betrekking, bijv. van lotelingen tot de staande armée, van de Regimenten Infanterie tot het Keur-korps, van de Landmagt tot de Koloniale dienst, enz.

4°) Wordt het ingesteld wegens ziekten en gebreken van reedsingelijfde manschappen en oude gedienden, ter bepaling van tijdelijke verwijdering (met verlof, op non-activiteit, enz), of van finale ongeschiktheid, - in verband met de uitspraak over de noodzakelijkheid van tijdelijken of voortdurenden geldelijken onderstand (gratificatie, gagement, pensioen), van geneeskundige behandeling in de militaire zieken-inrigtingen, enz. 1).

Aanmerking. Wijders heeft men, bij reeds dienenden, verscheidene bijzondere visitatiën, zoo als die, welke betrekking hebben op vaccinatie, scabies, syphilis, tinea, mania, enz. Zie de Verzameling der Reglementen 2).

Noten bij dit artikel

1) Niet alleen de actieve, dienende militairen, maar ook reeds voor korteren of langeren tijd gepasporteerden kunnen, in sommige omstandigheden, na request, uit dien hoofde aan eene geneeskundige visitatie moeten worden onderworpen. - Nog is onlangs in verband met de Pensioens-wet bepaald, dat men ook de mindere geëmployeerden, werklieden en bedienden bij Inrigtingen van 's Rijks Land- en Zeemagt, op aanvraag van de Directeurs of Chefs dier inrigtingen, op de gewone wijze zal moeten visiteren en daarvoor geneeskundige verklaringen afgeven. Zie Aanschr. 26 Julij 1854, n°. 152.

2) Het zou zelfs eene wenschelijke zaak zijn, jaarlijks eene algemeene visitatie te doen van het geheele leger, ten einde dit, door het voordragen ter verwijdering van ongeschikten, die zich niet uit eigen beweging aanmelden, in steeds voor de velddienst meer bruikbaren toestand te houden. Vele militairen toch dienen langen tijd zelfs met belangrijke kwalen en gebreken, die hen in oorlogstijd zouden verpligten om achter teblijven. Een dergelijke maatregel zou echter eene groote uitbreiding van het leger vorderen en ook de uitgaven der schatkist sterk vermeerderen.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.