Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 6. Uitslag van het onderzoek

In het algemeen onderscheidt men hij het visiteren, ten opzigte van den uitslag daar van: het goedkeuren, waarop de aanneming volgt, en het afkeuren, hetgeen bij dienstzoekenden tijdelijke of geheele afwijzing ("exemption" der Franschen), bij reeds dienenden, tijdelijke of geheele verwijdering uit de dienst ("réforme") ten gevolge heeft.

De uitspraak daaromtrent vordert alzoo, wegens den aard van deze hare gevolgen, hooge omzigtigheid. Immers, behalve de reeds vermeldde belangen van den Staat en van het individu, staat ook de goede naam van den militairen geneeskundige zelven hier dikwijls op het spel, en kunnen er voor hem uit een overijld oordeel groote onaangenaamheden voortvloeijen.

Het militair-geneeskundig onderzoek toch is niet alleen onderhevig aan eene onderlinge contrôle, daar de aangekomene manschappen, vóór de definitieve inlijving in het Korps, op nieuw moeten worden gekeurd, maar er kan ook, in gevallen van twijfel, door den Chef der Gen. Dienst eene herkeuring (her-visitatie)worden ingesteld, of deze aan speciaal daarmede belaste Officieren van Gezondheid, hetzij in permanente Commissie 1), hetzij uit andere Garnizoenen, bij herhaling zelfs voor eene tweede of derde maal, worden opgedragen.

Daarenboven kan de Offic. v. Gez., die de keuring heeft verrigt, soms ook verantwoordelijk gesteld worden voor de geldelijke uitgaven of onkosten, welke uit het aannemen van ongeschikte voorwerpen kunnen voortvloeijen 2).

Noten bij dit artikel

1) Eene zoodanige Commissie voor belangrijke keuringen en herkeuringen, zoowel ter bepaling van intreding en ontslag van dienst, als van pensionering, groot verlof, non-activiteit, enz. is door den Heer Inspecteur aangesteld en bestaat uit den Chef en drie andere Leeraren bij 's Rijks Kweekschool van Milit. geneeskundigen,

2) De latere afwijzing van primitief goedgekeurde manschappen brengt voor hem, die dit ten zijnen laste heeft, natuurlijk eene strenge censuur mede van den Chef der Gen. Dienst, des te onaangenamer, hoe meer die verdiend is. Bovendien verliest men, althans door herhaling van zoodanige misgrepen, de achting en het vertrouwen der overige militaire autoriteiten. Den man kost het tijd, den Staat geld, der administratie nuttelooze moeite. - Vergelijk verder het Reglement op het visiteren van manschappen, 16 Febr. 1836, blz. 1; Aanschr. 28 Mei 1821, n°. 310; idem 15 Junij 1832, no. 93. Insgelijks voor de Marine, Miss. 19 April 1853, no. 103, 1 Afd., 2Bur.,L°. B.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.