Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 8. Aanteekening van ligte gebreken

In al die gevallen echter, waar dienstpligtigen, dienstzoekenden, of zich reëngagerende manschappen bevonden mogten worden behebt te zijn met ligte gebreken, welke hunne aanneming niet verhinderen, moet daarvan steeds zorgvuldige aanteekening worden gehouden, zoo op de Engagement-staten en Geneeskundige Verklaringen der Offic. V. Gez., als in het Stamboek door de Chefs der Korpsen. Deze maatregel is uit een administratief gezigtspunt noodzakelijk, opdat zoodanige manschappen in lateren tijd niet kunnen voorwenden dat zij deze gebreken in en door de dienst hebben verkregen, of dat zij dezelve als motief tot het bekomen van hun paspoort kunnen aanvoeren 1).

Insgelijks is gelast, dat van alle Rapporten, visitatiën en hervisitatiën betreffende, kopij moet worden gehouden. Het kopijboek daarvan berust bij den Eerstaanwezenden Officier van Gezondheid in het Garnizoen, om bij de overige dienststukken bewaard te blijven 2).

Noten bij dit artikel

1) Zie Aanschr. 7 Maart 1842, n°. 53, Aanschr. 30 April 1844, n°. 287, en 6 Dec. 1853, n°. 34. Hetzelfde is insgelijks geldig voor de Marine; zie Missive 19 April 1853, N°. 103, 1 Afd., 2 Bur. L°. B.

2) Zie Aanschr. 17 Julij 1837, no. 133, in fine.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.