Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 10. Overblijvende geschiktheid tot speciale diensten

Bij het aannemen van de individuën in de vorige § bedoeld, moet intusschen wel worden onderscheiden, dat vele hunner dikwerf niet geschikt zijn om in de gelederen van het actieve leger dienst te doen 1). De zoodanigen kunnen alleen goede diensten bewijzen in het vervullen van andere ondergeschikte bedieningen. Bij ons te lande worden zij geplaatst bij de Lands-magazijnen, of in de militaire bakkerijen, vroeger ook ten deele bij den transporttrein der artillerie.

In verscheidene Staten van Duitschland en Oostenrijk bezigt men hen insgelijks, en onzes inziens te regt, bij de dienst in de militaire Hospitalen, in de vestingen, bij de werk-kompagniën (als "ouvriers" bij geweermakerijen, kruidmolens, slaghoed-fabrieken, enz.), als officiers-oppassers, enz. 2).

Noten bij dit artikel

1) Hieromtrent verwijzen wij naar de Militaire hygiène van Vaidy, waar hij zegt: "La première condition pour être soldat, est davoir un corps sain et vigoureux, capable de résister aux fatigues de la guerre. On doit donc apporter le soin le plus scrupuleux dans le choix, des recrues, si on a la sagesse de préférer une bonne armée à une armée nombreuse." - Te dezer plaatse kon het vraagstuk ter sprake worden gebragt over den meest geschikten ouderdom voor de dienst. Hierover is, wat het minimum en maximum van den voor het soldaten-leven geschikten leeftijd betreft, veel strijd gevoerd. De meeste gronden pleiten voor het niet te jong aannemen, doch volgens anderen zou men hierin een middelweg kunnen bewandelen en de jonge lieden zoo lang bij de Dêpots laten, totdat zij door de Off. v. Gez. voor de veld-dienst werden goedgekeurd. Raadpleeg overigens over dit onderwerp, Persille, Handl. t. d. gezondheidsleer, bladz. 62.

2) In Pruissen bijv. worden zelfs zóó sterk bijziende dienstpligtigen, "dat zij op een afstand van tien passen personen niet duidelijk meer kunnen onderscheiden," toch nog goedgekeurd voor de werk-kompagniën. Dikwijls vindt men juist onder de zoodanigen zeer bekwame handwerkslieden.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.