Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 12. Onderzoek voor de Provinciale Kommandanten

De tweede keuring der lotelingen, welke reeds door den Militieraad gedesigneerd zijn, geschiedt bij hunne algemeene opkomst in de Hoofdplaatsen van de Provinciën ten overstaan der Provinciale Kommandanten.

Bij deze gelegenheid worden de opgeroepen miliciens bij de verschillende wapen-korpsen ingedeeld, zonder of met hunne keuze (het laatste namelijk dan, wanneer zij voor zes jaren teekenen bij de staande armée en alzoo vallen in de gemengde kategorie van "loteling-vrijwilliger"). Deze indeeling of designatie der manschappen voor de respectieve wapens wordt, volgens de bij ons vigerende bepalingen, "uitsluitend" overgelaten aan de Provinciale Kommandanten, ofschoon deze in den regel, uit eigen beweging, den daarbij tegenwoordig zijnden Eerstaanw. Off. v. Gez. raadplegen 1).

Noot bij dit artikel

1) Zie de Wet van 27 April, 1820. De laatste handelwijze is dan ook zeer rationeel, dewijl immers de indeeling der manschappen niet alleen behoort te worden geregeld naar hunne ligchaamslengte, hun vroeger beroep, woonplaats, enz., maar ook naar hunnen ligchaamsbouw en bijzondere constitutie, en vooral ook dewijl hierbij soms de beoordeeling vooikomt omtrent ligte ligchaamsgebreken, waarmede de personen niet voor infanterie en kavallerie, wel voor artillerie-trein, of wel voor de infanterie, niet voor de kavallerie geschikt zijn. Vergelijk verder over de wetenschappelijke grondslagen tot deze beoordeeling: Persille. Gezondheidsleer, bladz, 68; von Kirchhoff, vert. door Winckel, Over de rekrutering, bladz. 51; Boudin, Dispositions légales du Recrutement, etc. pag. 21; Eckart, Bayerischer Militär Sanitäts-wesen, S. 257 Zie ook terug § 8, noot 2, enz.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.