Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 14. Achterblijven der lotelingen wegens ziekte

Bij de oproeping der lotelingen, die in reserve zijn gesteld, kan het gebeuren, dat zij door ziekte worden verhinderd om op te komen. Zij moeten alsdan daarvan door een behoorlijk geneeskundig certificaat doen blijken.

Wanneer hunne ziekte niet te lang duurt, mogenzij te huis worden behandeld,natuurlijk in hunne Gemeenten en op eigene kosten, doch bij langeren duur der kwaal, - waarvan de tijdsruimte jaarlijks door den Minister van Oorlog, en daarna bij missive van den Inspecteur, wordt bepaald, - moeten zij, bijaldien hun toestand transport gedoogt 1), ter constatering of afkeuring, in het meest nabij gelegen milit. Hosp. worden opgezonden, door bezorging der Plaatselijke Besturen. Bij herstelling moeten zij zoodra mogelijk hunne Korpsen rejoigneren.

Noot bij dit artikel

1) Zie verder Missive 5 April 1845, n°. 23; id. 2 April 1853, n°. 45; id. 6 Maart 1855, n°. 22. - Bijaldien geen transport mogelijk is, ontvangt de Eerstaanw. Off. V. Gez. uit één der naburige Garnizoenen last, om de zoodanigen ten hunnen huize te visiteren.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.