Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 15. Onderzoek der lotelingen bij de Korpsen

Voor de derde en laatste maal moeten de aangenomen lotelingen alle onderzocht worden, terstond na hunne aankomst bij de Korpsen, door de Offic. v. Gez., welke daarbij dienst verrigten 1).

Het spreekt wel van zelve, dat nu slechts bij uitzondering nog sprake is van al of niet geschiktheid voor de dienst, doch dat deze visitatie meer bepaaldelijk geschiedt met het oog op nog mogelijk bestaande geheim gehoudene of door den man in zijne onwetenheid niet aangegevene gebreken, alsmede op de zoodanige, welke hij gedurende het jaar, dat hij te huis was, had verkregen 2), en ten derden op tijdelijke aandoeningen (scabies, syphilis, syndesmitis, enz.), voor welke behandeling in eene zieken-inrigting wordt gevorderd.

Noten bij dit artikel

1) Zie Art. 77 van het Reglement op de Geneeskundige Dienst.

2) Zoo deelde de Off. V. Gez. D. 1 kl. Baum mij mede, dat hem onder anderen een voorbeeld bekend is van eenen loteling der reserve, die in den gezegden tusschen-tijd, eene fractuur van een der onderste ledematen, met verkorting, had verkregen.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.