Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 16. Visiteren van vrijwilligers

Een afzonderlijk onderzoek van enkele manschappen, bepaaldelijk van vrijwillers mag niet worden ingesteld, dan nadat men vooraf van de Chefs der Korpsen eene door hen onderteekende schriftelijke uitnoodiging (invitatie) daartoe heeft ontvangen, volgens het bestaande model op de engagements-staten 1). De op deze staten voorkomende signalementen der betrokkene personen mogen daarbij nimmer worden voorbij gezien, en alvorens men den man visiteert, confrontere men hem met zijn signalement 2). Bij reeds gediend of geloot hebbenden, moet ook vooral van hunnen staat van dienst, paspoort of vrijstelling inzage worden genomen; zonder dit, zijn vroegere ziekten of gebreken ligtelijk over het hoofd te zien. De uitkomst der keuring wordt naauwkeurig ingevuld in de mede volgens model daarbij gevoegde Geneeskundige verklaring (certificaat) 3). Bij afwijzing duidt men daarin het gebrek aan, dat den man ongeschikt maakt, doch ook bij goedkeuring moet, in gevallen, waar men personen met ligte doch onbeduidende gebreken aanneemt, daarvan zorgvuldige aanteekening worden gedaan. De aanleiding daartoe is vroeger (§ 8) opgehelderd.

Aanmerking. Men moet intusschen bij het visiteren van vrijwilligers, althans wanneer er geene dringende behoefte bestaat, de waarschuwing van Marshall niet vergeten, waar hij zegt: "Dat het den Gezondheids officier hier niet alleen te doen moet zijn, om volstrekt ongeschikte individuen af te keuren, maar ook om geene zoodanige personen aan te nemen, die niet volstrekt geschikt zijn voor de militaire dienst, van hare moeijelijkste zijde beschouwd."

Noten bij dit artikel

1) Deze Staten verschillen eenigermate in vorm, Staat A, n°. 1, 2, 3 en 4 en Staat B, n°. 1, al naarmate zij zijn ingerigt voor de gewone vrijwilligers bij de Landmagt, voor die naar Oost-Indiën, of voor miliciens, die overgaan tot de staande armée, enz. Aanschrijving van 7 Febr. 1842, n°. 16 B en Aanschrijving 7 Febr. 1846, n°. 60.

2) Dit is noodig, om alle mogelijkheid van bedrog ten deze af te snijden, zoodat ons geen ander individu kan worden voorgesteld, dan het op den engagements-staat gesignaleerde.

3) Men vindt een model eener Geneeskundige verklaring in het aanhangsel aan het slot dezer Handleiding.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.