Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 17. Het afkeuren of invalidiseren

Manschappen, die na korteren of langeren tijd den lande te hebben gediend, wegens ziekten en gebreken of door hoogen ouderdom uit de dienst moeten worden verwijderd, kunnen hun ontslag niet verkrijgen, dan na op eene wettige wijze ter afkeuring te zijn voorgedragen 1).

Dit verwijderen uit de dienst, het invalidiseren, is van een nog grooter belang voor den Staat, dan het aannemen of rekruteren. In de eerste plaats toch ondergaat het leger daardoor een verlies van meer of minder oude gediende militairen, en ten tweede zijn de belangen der schatkist daarbij naauw betrokken.

Men moet alzoo dit dienstwerk steeds met de hoogst mogelijke voorzigtigheid en eerlijkheid, volgens trouw en geweten, waarnemen. Er zijn dan ook door de verschillende Chefs der Gen. Dienst bij herhaling nadrukkelijke vermaningen uitgevaardigd, om daarbij met de meeste naauwgezetheid te werk te gaan. In vroegeren tijd moesten dan ook alle op het invalidiseren betrekking hebbende Geneesk. verklaringen bepaaldelijk worden afgegeven op den gedanen militairen eed en ook thans mag men zich van dezen zedelijken band hier nimmer ontslagen achten 2).

Noten bij dit artikel

1) Als legger ter beoordeeling der verdere ongeschiktheid voor de dienst wordt bij ons het gewone Reglement gebezigd, hetgeen eigenlijk inzonderheid is opgemaakt met het oog op de ongeschiktheid van dienstzoekenden, en dus meer ziet op het aannemen, dan op het afkeuren. In Frankrijk, Pruissen, Oostenrijk en elders zijn de bepalingen voor beiden afzonderlijk, en er wordt bij de Franschen een scherp onderscheid gemaakt tusschen "exemption" en "réforme." - Alle gebreken toch, die iemand ongeschikt maken, om in dienst te komen, vooral als vrijwilliger, brengen toch geene reden mede om afgekeurd te worden, wanneer hij dit niet verlangt en zijne dienst naar behooren verrigt. Zie verder § 26.

2) Op de Keurings-Rapporten wordt dan ook nu nog de uitdrukking gevonden: "Naar waarheid en op den eed aan den lande opgemaakt." - Bij het geheele keurings-werk behartige men steeds de woorden van Audouin: "Les médecins peuvent ici, à plusieurs égards, être considerés comme magistrats, ou du moins coopérant aux actes des magistrats; ils participant ici au respect qui leur est dû; les actes qu'ils délivrent font foi; etc."

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.