Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 19. Memorie van voordragt

Bij de Korpsen gaat het verzoek ter afkeuring uit van de kommanderende Officieren.

Het dienststuk daartoe bestemd, "Memorie van voordragt" genaamd, is aan de keerzijde voorzien van eene oningevulde Geneeskundige verklaring en wordt, na uitnoodiging van den Chef van het Korps, ten deele door den Eerstaanw. opgemaakt. Deze vermeldt namelijk den uitslag zijner visitatie op het gezegde certificaat, zendt de Memorie van voordragt aan den Komm. van het Korps en een afschrift van het certificaat aan den Inspecteur.

In de Hospitalen ontmoet men ten deze eene geringe wijziging. Hier toch wordt geene voorafgaande uitnoodiging van den kommanderenden Officier van het Korps vereischt, doch de Eerstaanw. bij de zieken-inrigting neemt zelf het initiatief. Daartoe zendt hij eene afzonderlijke of losse Geneeskundige verklaring (die overigens van denzelfden vorm is als boven), behoorlijk ingevuld en met eene geleidende missive voorzien, aan den Chef van het Korps van den afgekeurde 1). Deze laat dit stuk in originali annexeren aan zijne Memorie van voordragt, die alzoo weder van het Korps aan de bevoegde militaire autoriteit wordt opgezonden, te weten aan het Ministerie van Oorlog. Zie verder § 21.

Aanmerking. De afgekeurde personen zelve worden, in afwachting van hun ontslag (paspoort), òf met verlof gezonden, òf bij hunne Korpsen van dienst vrijgesteld, òf blijven, in de Hospitalen zijnde, daar zoo lang onder behandeling tot het paspoort afkomt.

Noot bij dit artikel

1) De Gen. verklaringen voor personen, die uithoofde van ligchaams-gebreken, volgens Art. 123 van het Regl. op de Gen. D. der Landmagt, uit de dienst behooren te worden verwijderd, moeten - even als in het algemeen alle Gen. verkl. van welken aard ook, - aan de militaire autoriteiten, welke zulks aangaat, worden ingezonden met eene geleidende missive. Van deze missives moet in een afzonderlijk Register aanteekening worden gehouden, onder vermelding van het volgnommer. Zie Aanschr. 17 Febr. 1842, n°. 134, en wijders over den verderen inhoud dezer § de Aanschr. van 17 Julij 1833, n°. 133 en die van 17 August. 1842, n°. 144. Het model eener Gen. verkl. voor afkeuring vindt men in het aanhangsel achter deze Handleiding.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.