Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 20. Keurings- en Herkeurings-rapporten

Behalve de gewone afkeuringen, worden deze dikwijls buitengewoon, of ook bij wijze van herkeuring, opgedragen aan bepaalde Officieren van Gezondheid ten einde over de bedoelde personen Rapport uit te brengen aan den Inspecteur.

In deze Keurings en herkeurings-rapporten moeten, even als in de gewone Geneeskundige verklaringen, alle daarop voorkomende opgaven met zorg worden ingevuld, bijv. de qualiteit 1) van den gevisiteerde, het Korps waarbij, de tijd hoe lang hij gediend heeft, zijn ouderdom, enz. enz. Bij de beschrijving der ziekten en gebreken moeten alle duistere kunst-termen en meer nog elke z. g, "wetenschappelijke omhaal" worden vermeden; de Latijnsche namen daarvan mogen slechts in parenthesi daar achter worden geplaatst; een en ander, opdat de inhoud dezer stukken ook verstaanbaar zij voor personen, die niet tot het vak behooren. De tijd van het ontstaan der ziekte en in het bijzonder de juiste omschrijving der verrigtings-stoornissen daardoor te weeg gebragt, verdienen daarbij de grootste opmerkzaamheid. Steeds moet ook het Artikel der Afdeeling van het Reglement, op hetwelk de ongeschiktheid voor de dienst wordt uitgesproken, duidelijk worden uitgedrukt.

Noot bij dit artikel

1) Bij de qualiteit van vrijwilliger moet worden gevoegd, of de persoon behoort tot de Jongelingen beneden de 18 Jaren; Miss. l4 Febr. 1845, n°. 98.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.