Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 21. Oorzaken tot het ontstaan der gebreken

Een der voornaamste punten voor de beoordeeling in hoeverre de afgekeurden in de termen vallen van te worden begunstigd met geldelijken onderstand, is gelegen in het zorgvuldig nagaan der oorzaken, die vermoedelijk of met zekerheid aanleiding hebben gegeven tot hunne gebreken.

Men vermelde alzoo de gelegenheid bij welke die ontstonden, bijv. bij het schijfschieten, het chargeren, het beproeven van buskruid, de gymnastische oefeningen, en dergelijken 1). Bij twijfel hieromtrent, in het bijzonder in geval van verwonding, behoort daarover, als mede in den regel ook over het gedrag en de levenswijze van den man, schriftelijke inlichting te worden gevraagd aan de Kommanderende Offic. der Korpsen. Een afschrift van het bekomen antwoord moet dan aan den Inspecteur worden gezonden 2). Indien men zich echter op geenerlei wijze kan vergewissen van de waarheid der opgave des mans en men hierin slechts op diens eigene verklaring kan afgaan, zoo moet zulks uitdrukkelijk worden vermeld, onder bijvoeging der woorden "volgens zijn zeggen."

Noten bij dit artikel

1) Dit geldt dan niet alleen voor de naaste oorzaak, maar hier moeten ook de verwijderde oorzaken worden in acht genomen, om zoo veel mogelijk inlichting te verkrijgen over de bijzondere omstandigheden, onder welker invloed de gebreken vermoedelijk zijn ontstaan; § 22. Zie ook Aanschr. 6 Novemb. 1851, n°. 53.

2) In gevallen van verwonding dient deze maatregel vooral om mogelijke opzettelijke zelf-verminkingen op het spoor te komen. Behalve dit, moet bij alle geneeskundige visitatiën opheldering worden gevraagd over de vroegere levenswijze der betrokken personen, dewijl bijv. een slecht gedrag, liederlijkheid, dronkenschap als anderzins, van onmiskenbarea invloed kunnen wezen op het ontstaan der gebreken. Miss. 11 Sept. 1846, n°. 108, en vooral Aanschr. 6 Decemb. 1853, n°. 34.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.