Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 23. Register van behandelde zieken en gekwetsten bij de Marine

Ook bij de Marine is, ten opzigte van schepelingen, die door ongelukken in dienst ongeschikt worden, bepaald: dat, onder het toezigt der bevelhebbers, door de Offic. v. Gez. aan boord der schepen van oorlog, zal worden aangehouden een algemeen Register der behandelde zieken en gekwetsten. In dit boek zijn alle bijzonderheden te vermelden, welke geacht kunnen worden slechts eenigzins dienstbaar te wezen aan de beoordeeling, of de daarin vermelde schepelingen in en door de dienst hunne ligchaamsgebreken hebben bekomen. Alle zieken, ligte en zware, worden daarin dagelijks opgeteekend, terwijl het Register maandelijks door den Kommandant voor "gezien" moet worden geteekend. Ieder half jaar wordt daaruit een extract opgemaakt, om dit telkens, bij eerste scheepsgelegenheid, aan den Minister van Marine op te zenden 1).

Bovendien moet voor de boven bedoelde schepelingen eene Geneeskundige verklaring worden afgegeven (volgens model in het Recueil van Zeeorders), houdende eene naauwkeurige omschrijving van het hun overkomen ongeluk, met opgaaf, of zij "ter oorzake daarvan" al dan niet voor verdere zee-dienst onbekwaam zijn geworden. Ook dit stuk moet door het visa van den Kommandant worden geverifieerd.

Noot bij dit artikel

1) Dit laatste is doelmatig bevonden, om over gebrekkige afgekeurde schepelingen, die later ondersteuning komen verzoeken bij het Ministerie van Marine, inlichting te erlangen ook dan, wanneer hunne gewezene vaartuigen zich nog buitenlands bevinden, of reeds lang buiten dienst waren gesteld ("opgeleid"). Zie Reglement op de Gen. D, bij de Ned. Zeemagt, Art. 68 tot 76, en de vroegere Aanschr. in het Recueil van Zeeorders, 24 April 1828, La. B. n°. 75; idem van 30 Sept. 1834, La. B, n°. 70; idem van 12 April 1842. - Een model vindt men hierachter in het Aanhangsel.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.