Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 24. Onderstand der afgekeurden

Vervolgens moet bij de afkeuringen worden opgegeven, welke pogingen ter genezing in het werk zijn gesteld, en bij de Keuringsrapporten, of er nog uitzigt op herstelling bestaat.

Voor het eerste geeft men aan, waar, op welken tijd, en in welke zieken inrigtingen de behandeling heeft plaats gehad en met welk gevolg. De wïjze der behandeling zelve behoeft daarbij echter slechts bij uitzondering te worden opgegeven, zoo als voor de tinea 1); voor andere ziekten niet, dan op uitdrukkelijken last van den Inspecteur.

Voor het tweede is het van belang op te merken, dat van de juiste opgave daarvan de bepaling van tijdelijken of voortdurenden onderstand grootendeels kan afhangen. In het bijzonder is men op dit punt indachtig gemaakt ten opzigte van personen, die wegens oog-ziekten worden afgekeurd 2).

Noten bij dit artikel

1) Zie Aanschr. 12 August. 1842, n°. 103 en verder de bestaande Reglementaire voorschriften omtrent de tineëusen.

2) Van sommige afgekeurde oog-zieken zou het, namelijk, gebleken zijn, dat deze, niettegenstaande zij bij herhaald geneeskundig onderzoek geheel of gedeeltelijk ongeschikt waren geoordeeld, reeds spoedig na in het burgerlijk leven te zijn teruggekeerd, het gezigts-vermogen hebben herkregen, als wanneer er geene gelegenheid meer bestond, om hun het eens verleende gagement te ontnemen. Aanschr. 31 Maart, 1837, n°. 15.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.