Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 25. Geschiktheid tot handen-arbeid

Ten slotte komt bij de afkeurings-stukken, vooral ter bepaling van de hoeveelheid en den duur van geldelijken onderstand, de graad van overblijvende geschiktheid voor handen-arbeid in Aanmerking 1).

Ten deze geeft men op: of de persoon geheel in staat is, om daardoor in zijn dagelijksch onderhoud te kunnen voorzien; of hij voortdurend "geheel", of voor altijd "gedeeltelijk" daartoe buiten staat is; of wel dat zulks slechts tijdelijk het geval is, weder hetzij "geheel", hetzij "gedeeltelijk" 2).

Noten bij dit artikel

1) Het is eene dikwijls moeijelijk te beantwoorden vraag: of, en in hoeverre hierbij op het vroeger beroep van den man acht moet worden geslagen. In vele gevallen zal daardoor geen onregt geschieden, in anderen wel; men bedenke, dat afgekeurde militairen, veeliijds juist krachtens hunne invaliditeit, ook in het burgerlijk leven niet even veel waarde hebben voor handwerken en beroepen en ook deswegens door de werkbazen minder zijn gezocht dan jonge, krachtige mannen. Bovendien moet het gagement ten deele als eene belooning voor bewezene diensten worden aangemerkt. Dit is vooral het geval in Engeland en elders, waar bepaalde sommen worden toegestaan voor het verlies van bepaalde ligchaamsdeelen in en door de dienst, zooveel voor een oog, zooveel voor een arm of been, met verschil in de rangen. - Zie verder over het gageren en pensioneren de Wet over dit onderwerp (ook in ons Overzigt der bestaande Reglementen, enz.).

2) De antwoorden hierop moeten dan ook (in de keurings-rapporten, 4de kolom) eigenhandig worden ingevuld door den hoogsten in rang zijnde of oudsten van hen, aan welke het onderzoek is opgedragen.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.