Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 27. Vereischten tot het visiteren

De algemeene vereischten tot het visiteren zijn gelegen:

1°. In de wetenschappelijke bekwaamheid van den Gezondheidsofficier en zijne zedelijke waarde.
2°. In de geschikte inrigting der plaats tot het militair-geneeskundig onderzoek bestemd.
3°. In de mogelijkheid der aanwending van de algemeen beproefde hulpmiddelen der diagnostiek.

Aantekening bij dit artikel.

Wij zullen bij de beschouwing dezer drie voorwaarden in het bijzonder, die wij nu zullen laten volgen, slechts eenige algemeene wenken kunnen geven; het visiteren toch vereischt, behalve eene zekere mate van ondervinding, eenen eigenen aanleg en takt, die alle menschen niet schijnen te bezitten, Massy merkt hieromtrent zeer teregt aan: "Dat niet ieder geneesheer, zonder studie en oefening, daartoe terstond in staat is, hoe ervaren hij anders ook in diagnosi, prognosi ou curatione zijn moge".

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.