Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 29. Plaats voor het onderzoek

Als plaats, waar men het onderzoek kan bewerkstelligen, wordt gemeenlijk een vertrek in de kazernen, tot visitatie-kamer, aangewezen. Ofschoon zulks niet altijd schijnt te kunnen geschieden, is het ten dezen een hoofd-vereischte, dat een dergelijk vertrek goed verlicht zij en ruimte genoeg bezitte, om de noodige beproeving in het gaan en het zien toe te laten. Ook moet daar een gelijke, effen vloer worden gevonden, ten einde de gelegenheid te onthouden tot het aannemen van valsche lichaams-houdingen. Gemeenlijk wordt eene afgezonderde, ten minste niet laag aan de straat gelegene kamer verkozen, om het soms schaamteloos bespieden door nieuwsgierigen te voorkomen, en tevens het schaamtegevoel der gekeurd wordende manschappen niet te beleedigen 1).

Wenschelijk is het, dat daar waar het onderzoek geschiedt, nog eene andere kamer is voor het aankleeden en uitkleeden (hier slechts tot op het hemd), dewijl dit bij talrijke visitatiën zoowel den voortgang daarvan bespoedigt, als ze voor den Off. v. Gez. minder onaangenaam maakt 2). Eindelijk zal men wel doen, zich vooraf te verzekeren, dat voor verschillende huishoudelijke behoeften, zoo als tafel, stoelen, schrijf- en wasch-gereedschap, in den winter voor behoorlijke verwarming, en in den zomer voor voldoende ventilatie de noodige zorg worde gedragen.

Noten bij dit artikel

1) Daartoe is het, zoo mogelijk, ook zeer goed de personen één voor één achter een kamer- of togt-scherm te plaatsen,

2) Zonder dezen maatregel is het mij herhaaldelijk gebleken en mij ook door anderen bevestigd, dat de aanzameling van menschelijke uitwasemingen ligtelijk voor den keurenden Off. v. Gez. aanleiding kan geven tot het ontstaan van hoofdpijn, zelfs van misselijkheid of braking.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.