Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 30. Hulpmiddelen tot de visitatie

De hulpmiddelen, bij het visiteren benoodigd, - die men in de groote Hospitalen waar dit kan geschieden in een afzonderlijk vertrek (visitatie-kamer) moet vereenigen, - zijn dezelfde instrumenten en ingrediënten, welke tot het vaststellen eener genees- en heelkundige diagnose in het algemeen kunnen worden vereischt. Ter herinnering noemen wij de volgende als zoodanig:

Werktuigen tot bepaling van afstand, rigting, omvang, enz. - Bijv. een juist verdeelde meetband in Ned. maat; groote passer met graadboog (z. g. compas dépaisseur); een hoekmeter met bewegelijke zijden (goniometer); een borstmeter (thoracimeter), waartoe ook de z. g. pnoiometer van Canstatt wordt gebragt; een dubbele winkelhaak van Mayor; een schiet- of rigt-lood; een houten staafje, ter lengte van 25 Ned. duim; enz.

Werktuigen tot het onderzoek van bijzondere holten en organen. Bijv. de spirometer van Hutchinson; de oogspiegel van Helmholtz; de orthoskoop van Czermak; een kunstbril-toestel 1); de oorspiegel van Kramer en andere specula, met de daarbij behoorende lichtleiders en lampen; stethoskoop met plessimeter; een loupe; injectiespuitjes; sondes, katheters, bougies; een urine-glas; een waslichtje; een sterk mydriaticum 2), boeken of papier met klein en groot schrift, vooral de daartoe ingerigte tabel van Jäger; speelkaarten (ter onderscheiding voor hen, die niet lezen kunnen); enz.

Wijders kan men nog somtijds noodig hebben: een stroozak of matras (voor het onderzoek bij horizontale ligging); eene spons (tot het afwasschen van fistel-openingen, van verdachte kleurstoffen); koud water, aether sulphuricus alcoholicus, ammonia liquida (bij soms voorkomende flaauwten); enz.

Noten bij dit artikel

1) "Het reeds meergenoemde bril-toestel (de z. g. "optische toestel"), bestemd tot het keuren van myopen en presbyopen (zie Miss. 11 Maart, 1843, n°. 87), bestaat uit een stel holle en bolle brillen, van beiden 14 stuks, en zoodanig genommerd, dat van N°. 1 af (waardoor de hoogst mogelijke graad wordt aangeduid) de sterkte van deze brillen trapsgewijze afneemt, of met andere woorden, hunne respectieve brand-wijdten telkens grooter worden. De nommers duiden in Eng. duimen tevens deze brand-wijdten aan. De beide brillen waardoor de gemiddelde toestand wordt aangegeven, naar welke men den geringsten vorm dier gebreken die tot afkeuring geregtigt, onderscheidt, dragen het N°. 6½ en zijn voorzien van het zegel der Gen. Dienst. (Deze schijnen nagenoeg overeen te komen met de voorheen gebruikelijke keurings-brillen van N°. 10).

2) Wij bezigden vroeger eenvoudig het extractum belladonnae (ser. 1 op 2 drachm. aq. dest.); thans verkiezen wij meestal, inzonderheid ter bespoeding der pupils-verwijding, den sulphas atropini (bijv. 1 grein op 1 once aq. dest.).Afbeeldingen van bovengenoemde werktuigen

Klik voor foto in apart venster Klik voor foto in apart venster Klik voor foto in apart venster
Passer met gradenboog Goniometer Thoracimeter
Klik voor foto in apart venster Klik voor foto in apart venster Klik voor foto in apart venster
Thoracimeter Stethoscoop Spirometer
Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.