Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 31. Algemeene regelen daarbij

Bij het visiteren neme men, waar dit doenlijk is, de volgende algemeene regelen in acht:

Men visitere des daags, daar zelfs het beste kunstlicht een meer of minder bedriegelijk schijnsel verspreidt.

Men onderzoeke slechts één persoon, nimmer meerderen te gelijk; dit laatste leidt door overhaasting tot misvatting.

Men late den man zich geheel ontkleeden, om zijnen vorm en habitus als in één oog-opslag te kunnen overzien.

Men houde steeds dezelfde geleidelijke regelmaat, d. i. van het hoofd naar de voeten voortgaande, zoo als die in het bijzonder Gedeelte zal worden beschreven 1).

Men stelle de visitatie uit, zoodra het blijken mogt, dat de man in beschonken toestand verkeert, ten einde geen verkeerd oordeel te vellen over vele verrigtingen, die door de dronkenschap worden gewijzigd.

Men onthoude zich, in twijfelachtige gevallen, wanneer men het onderzoek in commissie instelt of in tegenwoordigheid van andere kunstgenooten, om met dezen in het bijzijn der betrokkene personen luide of in de volks-taal te spreken, opdat de wenken bij dit gesprek verkregen niet dienstbaar worden aan het bevorderen van bedriegelijke bedoelingen.

Men heeft zich evenzoo, bij afkeuringen, te wachten, om over den aard en vooral over de ongeneeslijkheid der ziekten en gebreken, zijn gevoelen aan de omstaanders mede te deelen in tegenwoordigheid der lijders; herhaaldelijk zagen wij hierdoor het gevoel dezer ongelukkigen, inzonderheid van blinden, diep geschokt worden 2). Ten slotte moet men zorgen, bepaaldelijk bij talrijke visitatiën, dat de meeste orde bij den noodigen spoed, in het oog worde gehouden 3).

Noten bij dit artikel

1) Nogtans kan men, door eenige vragen vooraf te doen gaan, dit onderzoek dikwijls bekorten of eene meer bepaalde rigting geven, als kunnende men daardoor inlichting verkrijgen omtrent de zitplaats der ziekte. Wanneer men evenwel één gebrek, de hoofdkwaal, ontdekt beeft, late men het niet daarbij; meermalen zal men daarnevens nog andere afwijkingen van meer of minder aanbelang ontdekken.

2) Zelfs is het menschelijk en venschelijk, voor personen die worden afgekeurd wegens ligchaams-gebreken, welke zij verborgen wenschen te houden, daarover niet meer te spreken dan onvermijdelijk noodig is en daaromtrent verder het geneeskundig geheim te bewaren. In Beijeren is, bij de conscriptie, de geheimhouding op dit punt den Offic. v. Gez. bij de Wet voorgeschreven.

3) Het aantal personen, dat men per hoofd, bij noodige voorwarendheid en ordelijkheid kan onderzoeken, wordt door den Chir. Maj. Wendroth berekend op hoogstens (sic) 200 dagelijks! In Pruissen wordt echter in zoodanige gevallen, en zelfs reeds zoodra het getal der te visiteren manschappen boven de 80 daags loopt, aan den Off. v. Gez. een schrijver ter adsistentie toegevoegd.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.