Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 37. Personen bij wie zij voorkomen

Zij, die zich aan bedriegerijën van den genoemden stempel schuldig maken, worden met den volksnaam van "malengers" aangeduid; in de kunst-taal heeten zij "simulanten" 1).

Ofschoon men vooronderstellen mag, dat hun voorkomen ook tegenwoordig in alle legers der beschaafde Natiën niet vreemd is, heeft men evenwel meer bijzonder in die landen, waar de conscriptie is ingevoerd, hunne listen en lagen te duchten. Het zijn nogtans niet alleen de opkomende lotelingen of andere dienstpligtigen, welke den rol van simulant vervullen, integendeel, bij alle klassen van reeds dienende militairen (men kan wel zeggen zelfs in alle rangen) kunnen ziekten of gebreken worden voorgewend of gevormd, ten einde tijdelijk of geheel van krijgsdienst te worden ontheven.

Het aantal simulanten is nogtans niet altijd even groot, tegenwoordig althans, bij den vrede dien wij genieten, komen zij bij ons in betrekkelijk zeer geringe hoeveelheid voor. Men ziet dit echter veel aangroeijen in tijden van oorlog 2). Ook is het gemeenlijk grooter bij de z. g. straf-divisiën of straf-bataillons 3). Zelfs komen zij soms meer in het ééne Regiment voor, dan in het andere, zoo ten gevolge van den invloed van gevreesde of niet beminde Chefs, als door verzuim van de daarbij geplaatste, te goedhartige of te ligtgeloovige Offic. van Gez.; soms ook door navolging 4). Hun getal kan mede eenigermate verschillen naar de geboorte-plaats; zoo zouden, in ons vaderland, de bewoners der z. g. land-provinciën (Groningen, Vriesland, Drenthe, Noord-Braband, enz.), die, welke ook meer tot nostalgie overhellen, een betrekkelijk groot gedeelte simulanten opleveren. In dit opzigt zijn in het Engelsche leger de Ieren als doortrapte bedriegers bekend. Zelfs de godsdienstige gezindheid schijnt niet geheel zonder invloed ten dezen; zoo wil men onder de Israëlieten, inzonderheid in oorlogs-tijd, vele z. g. "kanon-koortsigen" hebben ontmoet; zoo komen, vooral alsdan, ook onder de volgelingen van het dusgenoemde "Nieuwe licht", even als onder de Mennonisten, dikwijls onwilligen voor.

Noten bij dit artikel

1) De Franschen noemen hen "calin's"; in Engeland staan zij als "hospital-birds" (hospitaal-vogels) bekend.

2) Volgens eene mededeeling mij door den Heer Kerst gedaan, maakte ons Leger gedurende den 10-daagschen veldtogt tegen België eene eervolle uitzondering op dien regel; althans waren zheg. destijds geene voorgewende ziekten voorgekomen.

3) Bij de vroegere klassen van discipline moest men ten opzigte van de daarmede gestraften bij alle Regimenten op zijne hoede zijn. Verscheidene Offie v. Gez. die gediend hebben bij de straf-bataillons of divisiën, verzekerden mij, bij dezen steeds meer dan gewoonlijk met malengers gekweld te zijn. In het algemeen houde men ten dezen opzigte alle arrestanten, ook bij de Korpsen, in het oog.

4) Cheyne deelt ons mede, dat in sommige Engelsche Regimenten, althans vroeger, "geheime loopjes" om van dienst te komen, bestonden, die dan van het eene geslacht getrouwelijk aan het opvolgende werden overgeleverd.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.