Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 40. Vermoeden daarvan

Door het zorgvuldig nagaan van het bestaan der oorzaken, die ten voorbeeide zijn opgegeven, kan men soms geraken tot het vermoeden van misleiding.

Bij lotelingen kan dit verder worden bevestigd door de zich somtijds tegensprekende berigten der conscrit's, die met hen uit dezelfde Gemeente zijn opgekomen; in andere gevallen uit hunne smeekingen of pogingen ter omkooping; ook wel eens uit de waarneming van hunnen psychischen toestand. Wat den laatsten aangaat, heeft men zich echter zorgvuldig voor zelf-misleiding te wachten; jonge lieden toch, met een schijnbaar onschuldig, dom of onnoozel voorkomen, zijn meer dan eens juist daardoor het best in hunne bedriegelijke oogmerken geslaagd.

Bij reeds dienenden moet men vooral inlichting trachten te bekomen omtrent hun vorig gedrag bij het Korps waartoe zij behooren. Men neme informatie, of zij veel straf hebben ontvangen of te gemoet zien, of zij als dronkaards of luijaards bekend staan, kortom, of eenige der reeds genoemde oorzaken bij hen in het spel kunnen zijn.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.