Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 43. Symptomatologische herkenning

b). Uit de ziekte-verschijnselen. -
Symptomatologisch alzoo beschouwe men de harmonie of disharmonie der subjectieve met de objectieve verschijnselen, die der plaatselijke of idiopathische met de algemeene of sympathische.

Zoo bijv. lette men op, of de voorhanden zijnde kalme toestand van den pols bestaanbaar zij met den schijnbaren onrust of met de waarschijnlijk overdrevene pijnen. Zoo of de blijvende eetlust niet in tegenspraak zij met de welligt kunstmatig wit of geel gekleurde tong. Zoo, of de bloeijende gelaats-kleur al of niet beantwoord aan de schijnbaar ziekelijk gestelde af- en uitscheidingen. Zoo, of het ligchaams-gewigt in evenredigheid staat tot den langen duur der ziekte of tot de schijnbaar verlorene spijsvertering 1); enz.

Bij nabootsing moet men het kenmerkend geheel der verschijnselen te zamen vatten en de aan- of afwezigheid nagaan van voorname signa pathognomonica; zoo bijv. bij paralysis extremitatum, of er atrophie bestaat met verminderden warmtegraad van het deel; bij epilepsie, of het gevoel volkomen is opgeheven; enz.

Veel licht kan hier ten slotte ook verspreid worden door de onnatuurlijke overdrijving der verschijnselen, zoo als zulks bijv. niet zelden het geval is bij aphonia, balbuties, surditas, mania, enz.

Noot bij dit artikel

1) In verscheidene opzigten kan het nasporen van het ligchaams-gewigt, het wegen der zieken, van belang zijn, zoo als bij ingebeelde ziekten, bij reconvalescenten, tot het maken van diagnose en het stellen van prognose; in het hier bedoelde opzigt echter, met het oog op morbi simulati en imitati, schijnt het ons een bijzonder groot voordeel te bezitten, ten einde in gevallen van twijfel het al of niet werkelijk bestaan van slepende kwalen op te sporen. Dit is dus zeer raadzaam bij alle duistere ziekte-vormen, dewijl men door het wegen inzigt kan verkrijgen in den waren stand der ziekte en men daardoor zelfs kan worden afgehouden van het aannemen van bedriegerij daar waar die niet bestaat. Ten dezen las ik eene ziektebeschrijving van Thomson aangaande een soldaat, die naar allen schijn "malengerde", doch die bij herhaling (men doet dit bijv. van week tot week) gewogen zijnde, in één jaar een gewigts-verlies vertoonde van 140 tot op 120 ponden; terwijl zich dan ook later zijne eerst onduidelijke ziekte in een doodelijk eindigend aneurysma der aorta oploste. Bij een' sergeant ontdekte hij insgelijks door de weging reeds vroegtijdig een minder helder geval van tuberculosis pulmonum, daar hij bevond, dat deze lijder bij eenige dagelijksche wegingen gemiddeld iederen dag ½ pond (?) gewigt verloor.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.