Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 44. Aetiologische herkenning

c). Uit de ziekte -oorzaken. -
Aetiologisch stelle men het zich tot regel, de oorzaken welke in casu worden aangegeven, te vergelijken met diegene, welke gewoonlijk aanleiding geven tot de vermeende ziekte. In de eerste plaats komen hier de z. g. voorbeschikkende oorzaken in Aanmerking, d. i. men vergelijke, of het vroeger beroep, de leeftijd, het gestel, de geheele habitus van den man in verband zijn te brengen met de door hem opgegevene kwalen. Zoo bijv. zal ons het voorkomen van tremor artuum minder vreemd toeschijnen bij lotelingen die tot dien tijd in fabrieken hebben geleefd waar metallica worden bearbeid, dan bij diegene welke nimmer ander dan boeren-werk hebben gedreven. Zoo zal het opgeven van ozaena door personen met eenen breeden platten neus, of van eenen kropzeerigen habitus, ons minder bevreemden, dan wanneer dit geschiedt door iemand met een' schoon gevormden neus en een gezond voorkomen. De gelegenheidgevende oorzaken waarvan gewag wordt gemaakt moeten niet minder naauwkeurig aan de bron worden getoetst en alzoo geconstateerd door inlichting dienaangaande in te winnen bij de Gemeente-besturen of de Chefs der Korpsen. Somtijds kan men hier reeds terstond een voldoenden leiddraad vinden in de naauwkeurige voorstelling der omstandigheden in welke de man zich moet hebben bevonden op den oogenblik van inwerking der door hem beschuldigde causa occasionalis. Zoo bijv. door vergelijking van den vorm en de rigting van eenige wond of eenig likteeken met den aard van het genoemde werktuig, met de houding, plaatsing, kleeding van den persoon zelven. Eindelijk kan het opgegeven ontbreken van alle oorzaken (welke vooral bij morbi provocati of artificiales zoo dikwijls hardnekkig worden verzwegen) ons tot het vermoeden van logentaal brengen, of het ontdekken van deze tot zekerheid, bijv. het aantreffen van caustica op kunstzweren.

Aanmerking. In gevallen van hoogen twijfel aan de juistheid der door den man opgegevene oorzaken, trachte men daaromtrent bij het Korps zoo veel mogelijk officiële berigten in te winnen. Meermalen kwam dan de schuld van den persoon, alleen door de valschheid zijner aetiologische beschrijving, aan het licht 1).

Noot bij dit artikel

1) Onder anderen is ons daarvan een geval voorgekomen in de opthalmologische Kliniek van den Heer Kerst, alwaar een lijder met amblyopie destijds door den Off. v. Gez. W. Smit, voor zijn examen, werd behandeld. Hij gaf voor, dit gebrek verkregen te hebben door een ongeluk in de militaire slaghoedjes-fabriek te Delft; het bleek later, dat die opgave logenachtig was. Register, v. v. z. n°. 77.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.