Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 45. Therapeutische herkenning

d). Uit de behandeling. -
Therapeutisch inzigt in de diagnose van betwijfelde ziekten wordt somtijds verkregen door het gadeslaan der uitwerking van de behandeling. Bedriegers toch nemen in den regel de hun gereikte geneesmiddelen òf met eene bevreemdende graagte, òf onttrekken zich aan derzelver invloed door ze weg te werpen, òf weigeren zelfs hardnekkig eenige medicijnen in te nemen 1). Dikwijls ook weten zij, daarover ondervraagd wordende, de wijze van gebruik der hun voorgeschrevene geneesmiddelen niet op te geven, en somtijds ontdekt men die alsdan in hunnen kamerpot. Bij twijfel kan men in dusdanige gevallen medicijnen voorschrijven van eene bekende en zekere uitwerking, bijv. een emeticum of een laxans, om te zien, of het gewone gevolg daarvan al dan niet achterwege blijft. Of wel, men dient zoodanige geneesmiddelen toe die, voor gemakkelijke reactie in de urine vatbaar zijn, bijv. joduretum potassii.

Bij uitwendige gebreken bemerkt men voorts somtijds het verergeren van deze, door het ontdekken, dat de verbandstukken verplaatst zijn, of de verbanden tusschentijds zijn losgemaakt of afgenomen.

Noot bij dit artikel

1) De 1ste Off. V. Gez. Schmidt ontdekte daardoor een geval van voorgewende contractuur, dewijl de man weigerde, een hem aangeboden drankje in te nemen, zeggende: "het een slaapmiddeltje was"; hij gaf daardoor zelf zijne vrees te kennen dat men in den slaap zijne misleiding zou ontdekken en kwam, hierdoor gevangen, tot bekentenis. Register, v. v. z. n°. 55.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.