Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 46. Empyrische herkenning

2°). Als empyrische regelen ter herkenning der voorgewende en gevormde ziekten gelden in hoofdzaak de volgende:

a). Men late den man nu en dan een geregeld verhaal doen van den oorsprong en trapsgewijzen voortgang zijner kwaal. Bedriegers zullen zich dan, geheel in tegenoverstelling met de eenvoudige ongekunstelde beschrijving van ware zieken, ligtelijk verwarren, zich tegenspreken, onbelangrijke verschijnselen overdrijven en, omgekeerd, van gewigtige geene melding maken. Somtijds klagen zij hierbij zich zelven aan door zich bij herhaling, direct of indirect, te verontschuldigen van alle overdrijving of veinzerij. Wanneer men hen bij deze gelegenheid ondervraagt, moet men dit soms bij wijze van strikvragen doen, waardoor men meermalen antwoorden verkrijgt, die blijkbaar in het geheel niet strooken met de opgegevene ziekte. Dezelfde vraag moet op verschillende tijden worden herhaald, om zich te overtuigen, of de man zich in zijne antwoorden steeds gelijk blijft.

Aantekening bij dit artikel

Hierbij is het in den regel goed, het voorkomen aan te nemen, alsof men aan hunne verhalen en antvoorden ten volle geloof hecht.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.