Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 47. Afzonderlijk onderhoud

b). Meermalen kan het aangewezen zijn, zulke personen, vooral jeugdige individuen afzonderlijk te onderhouden en niet op de zalen in het bijzijn hunner kameraden. Het is meer dan eens gebleken, dat simulanten des te hardnekkiger volhouden, naarmate zij door meer toeschouwers omringd zijn. Bij dit onderhoud werke men op hun moreel en hunne godsdienstige beginselen. Of het daarbij als wettig mag beschouwd worden van hen, als ultimatum, eenen eed af te vorderen, waarbij zij verklaren, dat hunne kwaal niet voorgewend is, durven wij niet beslissen; wel is het ons bekend, dat men dit middel meermalen met goed gevolg heeft aangevvend.

Aantekening bij dit artikel

Tijdens het vorige Fransche Keizerrijk lieten twee Fransche Offic. v. Gez., Perçy en Laurent onwillige lotelingen eenvoudig zweeren: dat hunne ziekte echt was. Velen, die zelfs onder hevige pijnen (!) standvastig elk bedrog hadden ontkend, konden deze proef niet wederstaan. Ook uit eene plaats in het Werk van Massi schijnt mij te blijken, dat men in Engeland de vrijwilligers vooraf wel eens eenen eed laat afleggen: dat zij geene "verborgene kwalen" (epilepsie, rheumatisme, enz.) bezitten.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.