Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 48. Ontkleeden. Bespieden

c). Bij vermoeden van provocatio late men den gewaanden lijder zich nu en dan geheel ontkleeden, geve hem andere kleederen en onderzoeke nu, liefst in zijne afwezigheid, de uitgetrokkene kleedij, zijn beddegoed en stroozak, zijne krib, enz., ten einde alle verborgene hulpmiddelen ter misleiding op het spoor te komen 1). In deze of andere twijfelachtige gevallen sla men op den duur zijne gedragingen naauwkeurig, doch zoo veel mogelijk onopgemerkt gade of wel, men late hem buiten zijn weten bespieden 2). Op ongewone uren, buiten den tijd der visite, bezoeke men hem onverwachts, zoowel over dag, als in den nacht, en overvalle hem gedurende zijnen slaap 3).

Noten bij dit artikel

1) Men wil zelfs, dat het in enkele gevallen alsdan noodig is ook het hoofdhaar, de mondholte, zelfs het rectum tot dit einde te exploreren. Dit zal wel zelden behoeven te geschieden; beter is het, ook voor de policie in de zieken -zalen, om van tijd tot tijd algemeene onderzoekingen der kribben en der zalen door het noodige getal zieken vaders en oppassers te laten bewerkstelligen. Men staat daarbij soms verstomd over den voorraad levensbehoeften, verbandmiddelen als anderzins, welke bij zulke gelegenheden worden gevonden. Het behoeft naauwelijks te worden herinnerd, dat men dan de zalen geheel onverwachts door al de daar aanwezige zieken, die niet bedlegerig zijn, doet verlaten.

2) Daartoe kan men de vertrekken bijzonder laten inrigten. Men draagt de bespieding op aan vertrouwde personen, of verrigt die somtijds zelf. De Heer Kerst deelde mij een geval mede van eenen Belgischen Off. v. Gez., die zich als "zieken soldaat" op een der zalen in een groot Hospitaal liet opnemen, om aldus achter de streken der zieken te geraken! Wij voor ons zouden echter tot eene zoodanige, in ons oog minder edele en voor den Officier ongepaste handelwijze, nimmer overgaan.

3) Het onverwachts bezoeken der zalen, waar men vermoedelijk simulanten verpleegt, is mij meer dan eens behulpzaam geweest in hunne ontdekking. Onder anderen herinner ik mij eenen pseudo-amblyopicus (die aangaf geen letter schrift te kunnen onderscheiden), dien ik aldus overviel, terwijl hij bezig was zeer op zijn gemak met het beantwoorden van een' brief aan zijne "beminde". - Het verrassen in den slaap is intusschen niet altijd even uitvoerbaar; bijv. minder bij hen, waar men eenig ligchaamsdeel zou moeten ontblooten. Sluwe simulanten toch hebben in dit geval de gewoonte, vóór zij zich aan den slaap overgeven, om zich zóó vast in hunne dekens te wikkelen, dat men hen niet zouder wekken kan onderzoeken. Voor het overige heeft zich hier nu en dan het nut bewezen van het aanjagen van schrik gedurende den slaap; bijv. door een bosje stroo in hunne nabijheid te doen aansteken en dan "brand" te doen roepen; Fallot geeft op, dat simulanten met paralysis, torticollis, claudicatio en dergelijken daarbij in den regel hunnen rol vergaten.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.