Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 49. Listen ter verschalking

d). Bij deze gelegenheid kunnen nog verscheidene andere listen in het werk worden gesteld. Ofschoon sommigen zich daartegen verklaren, zijn zij enkele malen onvermijdelijk 1).

Onder dezen bekleedt het afleiden der gedachten van den simulant (hier te vergelijken met den "methodus derivans" der algemeene ziekte-leer) eene eerste plaats. Dikwijls heeft men hen, hetzij door hunne aandacht te bepalen op een door hen niet opgegeven en ook niet bestaand gebrek, hetzij door hun een schrik aan te jagen, hetzij door hen in drift te doen ontsteken, de kundigst gespeelde rol zien vergeten.

Ten tweede zoekt men hen wel eens (doch dit voorzeker slechts in zeldzame gevallen, dewijl men zich daarbij zelve van leugens moet bedienen) om den tuin te leiden, hetzij door valsche berigten (bijv. dat zij door hunne kameraden waren verklapt), hetzij door het opmaken van valsche certificaten van afkeuring 2).

In de derde plaats worden verscheidene bedwelmings-middelen ter verschalking van bedriegers geprezen. Hierbij zij men intusschen steeds bijzonder omzigtig, om daardoor aan hunne gezondheid geene schade toe te brengen. Uit dien hoofde verwerpen wij daarbij het gebruik dat ten deze vroeger van opiacea werd gemaakt en bedienen wij ons tegenwoordig slechts van de aetherisatie of van het alcoholiseren 3). In den kunst-slaap of de dronkenschap hierdoor aangebragt, kan men zich dan dikwijls van het bedrog duidelijk overtuigen, bijv. bij voorgewende contracturen, doofheid, enz.

Noten bij dit artikel

1) Men bedenke, dat het hier geldt: "list tegen list!" Dieffenbach intusschen heeft zich meermalen sterk uitgelaten tegen deze handelwijze, die hij bestempelde met den naam van een "ongeoorloofd verraad"! Dergelijke overdrevene denkbeelden komen onzes inziens overeen met de bewering van hen, die de Regters, welke een doodvonnis onderteekenen, "moordenaars" noemen.

2) ln de meening van nu werkelijk afgekeurd te zijn, ontstond dan soms plotseling verbetering in hunnen toestand, of zelfs bragten zij nu door overmoedige gedragingen hunne misleiding zelve aan het licht. - Eene aardige wijze van om den tuin leiden gelukte aan den Heer Ninaber, destijds in garnizoen te Nijmegen, bij twee miliciens die aldaar gelijktijdig in het Hospitaal waren opgenomen ter constatering van balbuties. Zij werden beide op een afzonderlijk zaaltje geplaatst en hun den volgenden dag medegedeeld: "dat de een den ander verklapt had", - waarop beide terstond hunne bedriegerij bekenden. Register v. v. z., n°. 48 en 49.

3) Ook de chloroforme alleen werd somtijds met dit doel aangewend, maar men bedenke, dat deze stof soms te krachtig werkt; wij bezigen dus voorzigtigheidshalve liever den aether, of hoogstens een mengsel van aether (4 deelen) met chloroforme (1 deel). Wat het aanwenden betreft van spirituosa, dat wij voortaan het "alcoholiseren" zullen noemen, daarvan werd bij hardnekkige bedriegers meermalen door den Heer Kerst en verscheidene andere Ofïic. v. Gez., ook eens door mij, bijzonder groot nut ten deze ondervonden. Zie een geval van voorwending van doof-stomheid, door mij beschreven in het Nederl. Lancet, 3 Ser. 2 Jrg. 18-52-1853.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.