Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 54. Afzondering. Geheele of gedeelijke

b). Afzondering. -
Men noemt haar het "isoleren" der simulanten, terwijl wij dit onderscheiden in zoo verre het geheel of slechts ten deele geschiedt.

De geheele afzondering, als gelijk staande met opsluiting of provoost-arrest, moet slechts hoogst zelden worden toegepast, en vooral geen' te langen tijd. Wanneer men daartoe bij hoogst waarschijnlijk den bedrieger spelende individuen overgaat, zoo moet men toch zoo veel mogelijk trachten, dat men een of ander voorwendsel bezit, op grond waarvan het ook in wezenlijk bestaande gevallen niet ongunstig zou zijn, dat men hen alleen plaatst, bijv. bij schijnbaar acute ziekten, om hun eene koele of eene meer zuivere atmosfeer te verschaffen, of om te zorgen dat de andere zieken hunne kwalen niet overerven; bij slepend pijnlijke gebreken, om hun de noodige rust te geven, om zorg te dragen, dat de andere zieken hun geen hinder doen, niet aan hunne kribben stooten, en dergelijken. Het doel is, om hen door verveling tot inkeer te doen komen. Uit dien hoofde is het dan tevens noodig het vertrek zoodanig in te rigten, dat alles daartoe medewerkt; dat de man hoegenaamd geene afleiding heeft, niet naar buiten zien, niet met anderen spreken, niet lezen kan, geen tabak rooken, enz. 1).

Bij de gedeeltelijke afzondering worden slechts enkele ligchaamsdeelen aan de inwerking der vermeende bedriegers onttrokken; zoo bijv. bij vermoeden van het aggraveren van oogziekten, door het opzetten van den helm van Ballingall; van oorgebreken, door den oordekker van Kerst; van been-zweren, door de laars van Hutchinson; enz. Zie daarover verder het Bijzondere Gedeelte.

Noot bij dit artikel

1) Mij is medegedeeld, dat men vroeger in sommige Hospitalen tot dit einde bepaaldelijk ingerigte, afgelegene kamertjes beschikbaar hield. Met het oog op mogelijk niet schuldigen, maken wij weinig gebruik van het isoleren; alleen bij duidelijk gebleken provocatio kan men het tevens als billijke straf beschouwen, en in dit geval zijn er ons somtijds goede gevolgen van bekend.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.