Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 55. Vrees aanjagen

c). Vrees-aanjagen. -
Als één der beste middelen, door welke men simulanten in bedwang kan houden en afschrikken van het voortzetten hunner schijn-klagten, beschouwen wij het inboezemen van vrees voor onze daartegen noodige genees- en vooral heelkundige behandeling.

Als voorbeeld daarvan, met het oog op geneeskundige middelen, hebben wij de gewoonte, om den man op gemoedelijken toon te beduiden: dat de medicijnen die wij hem voorschrijven, hem gewis veel goed zullen doen, doch dat hij moet oppassen, wanneer hij zich beter gevoelt, dit ons mede te deelen, dewijl zij dan wanneer de ziekte niet meer bestaat, geheel "verkeerd" werken en hem dus zeer gevaarlijk konden worden. In andere gevallen, overal waar de strychnine is aangewezen, dienen wij dit middel voorzigtig in zeer kleine opklimmende giften toe, en vragen hem telkens, of hij geene schokken gevoelt, daar deze hem beter moeten maken en al sterker en sterker zullen moeten worden, om geheele genezing te verkrijgen.

Veel ligter nog valt het aanjagen van vrees voor heelkundige middelen, voor pijnlijke bewerkingen of gevaarlijke kunstplannen. Men zegge dus, weldra het gloeijend ijzer te zullen bezigen en beschrijve aan de omstaanders met sterke kleuren de operatie tot welke men zal moeten overgaan, indien er niet spoedig beterschap komt. Zoo spreke men bijv. bij aanhoudende maagpijnen over de noodzakelijkheid der maagsnede; bij doofheid over de doorboring van het trommelvlies; bij epilepsie over de trepanatie; bij pijn in armen of beenen over de amputatie, enz. 1). Daarbij is intusschen wel toe te zien, dat men zich rigte naar het karakter en den leeftijd van het individu, daar jonge en vreesachtige lieden hierdoor veel eer zullen worden afgeschrikt dan volleerde oude gedienden.

Aanmerking. Eene eigenaardige wijze van vrees-inboezemen, ofschoon hoofdzakelijk voor Engeland, Frankrijk en andere landen van toepassing, - waar de soldaat onvoorwaardelijk en overal dienen moet, - is, om den pseudo-zieke als het ware vertrouwelijk mede te deelen, dat verandering van klimaat hem onmisbaar is, zoodat men zich, in het belang van zijn levensbehoud, verpligt zal vinden om eerlang zijne overplaatsing naar elders te verzoeken, bijv. bij het Koloniale leger, of wel hem tot herstel van gezondheid te zenden naar de Goud-kust (bij ons bijv. naar Borneo of Sumatra, of ook naar de kust van Guinée). Zie Gavin.

Noot bij dit artikel

1) Men kan zelfs reeds alles tot eene kunstbewerking in gereedheid doen brengen, na hem alvorens door den geestelijke te doen voorbereiden; sommigen gingen nog verder en beproefden zelfs wat de vrees voor het opzetten van het mes vermogt. Men bedenke intusschen, dat men hier bij standvastige en beradene personen in verlegenheid geraakt, wanneer zij ook dan nog volhouden! Men moet dan onder een of ander voorwendsel van de kunstbewerking afzien. Tot dergelijke vertooningen ga men evenwel niet over, dan misschien in zeer exceptionele gevallen. In den regel zijn zij ook overbodig en gelukkig is het bij ons nog niet te pas gekomen, daartoe de toevlugt te moeten nemen.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.