Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 56. Ontnemen van hoop

d). Ontnemen van hoop. -
Ten dezen is het de bedoeling om den bedrieger geene kans of vooruitzigt over te laten op eenigen goeden uitslag van zijne misleiding. Zoo geven wij de zoodanigen dikwijls, onder den schijn van in zijn belang te werken, de verzekering: dat wij hem stellig zullen genezen; dat hij maar geduld moet houden; dat wanneer een half jaar niet voldoende is, eene kuur van een of twee jaren ten slotte verbetering brengen zal. In nog sterkeren zin kunnen sommige wettelijke bepalingen werkzaam zijn, zoo bijv. de bepaling, dat de tijd der behandeling naderhand door actieven dienst-tijd toch zal moeten worden aangezuiverd. Zoo insgelijks het voorschrift, dat personen met deze of gene ziekten behebt, niet uit behandeling zullen mogen worden ontslagen, "dan geheel in staat om te dienen, of dood"!

Aantekening bij dit artikel

Na een dergelijk Besluit als het laatste, berigt ons Gavin, dat het voorkomen van voorgewende of liever nagebootste dysenteris in het Britsche leger, terstond zeer merkbaar is afgenomen. Hennen verzekert desgelijks, dat hij in de strafgevangenissen op het eiland Malta, nimmermeer simulanten heeft ontmoet, nadat het was voorgeschreven, dat voor de zieke gevangenen de straf-tijd niet afrekende, zoo lang zij onder behandeling waren. Een overeenkomstige maatregel was ook in gebruik bij onze soldaten, die wegens wangedrag bij de Korpsen in de klasse van discipline waren geplaatst, ten opzigte van hun verblijf in de Hospitalen. In verband met dergelijke voorschriften slaat Isfordink nog voor, - ten einde het voorwenden van sommige inwendige ziekten, bijv. epilepsie, haemoptoë, enz. te beperken, - om de personen, die deswegens worden afgekeurd, gelijktijdig van staatswege het huwelijk te verbieden, op grond dat dezulken den Staat slechts bezwaren met een ziekelijk gesteld kroost en met jeugdige weduwen! Men weet, dat in de Duitsche landen deze maatregel ook in het burgerlijk leven reeds meermalen is voorgesteld.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.