Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 57. Straffen van simulanten

Ten einde zooveel mogelijk het voorwenden en vormen van ziekten en gebreken, niet alleen bij dienstpligtigen, maar ook bij dienende militairen te beteugelen, ware het wenschelijk, dat op dit militaire misdrijf, meer bepaalde en naar den graad verschillende disciplinaire straffen waren gesteld, in plaats dat, vooral de laatsten, bij zelfverminking nu slechts eenvoudig als verder ongeschikt worden afgekeurd. In elk geval is toe te zien, of de zoodanigen niet meer voor andere militaire diensten bruikbaar zijn 1).

Het eenigste wat ons daarover bij ons te lande bekend is, komt voor de lotelingen hierop neder, dat zij, die zich door "vrijwillige verminking" (van de eenvoudige morbi simulati wordt niet gesproken) ongeschikt trachten te maken voor de Krijgsdienst, geheel en al "ter dispositie worden gesteld van het Ministerie van Oorlog", om hier te lande, of zelfs in de Koloniën (!) gebezigd te worden voor die diensten, voor welke zij nog geschiktheid overhielden 2). Ook de reeds in dienst zijnde militairen, welke zich aan dit misdrijf schuldig hebben gemaakt, kunnen, bij vonnis van den Krijgsraad, desgelijks voor 5 of meer jaren, tot dezelfde straf worden veroordeeld.

Tot deze uitersten schijnt intusschen slechts zelden te worden overgegaan; het komt ons voor, dat er hier nog andere straffen (bijv. gevangenzetting, plaatsing bij het straf-bataillon 3)), konden worden opgelegd, naargelang der omstandigheden verschillende, en vooral niet alleen strekkende om verminkingen tegen te gaan, maar ook om voorwending en logen te straffen, daar, waar zulks het Regt van personen en het welzijn van de Dienst betreft 4).

Noten bij dit artikel

1) Oudtijds was men zeer gestreng op dit punt; onder anderen was er een tijd, dat bij de Grieken de doodstraf op het voorwenden van ziekten was gesteld, althans in tijd van oorlog. Zie terug de Inleiding. - Bij ons is men dikwijls zeer laauw op dit punt; enkele gevallen van zelfverminking en zelfs van bewezen voorwending zijn mij bekend, waar zoodanige menschen, zonder meer (incredibile dictu!), eenvoudig werden afgekeurd, of bij de Marine, zoo als het heet, "voor schelm weggezonden". De burgerstand is toch waarlijk met zulke knapen ook niet bijzonder gediend.

2) Het misdrijf moet echter in die gevallen te voren door eene Regtbank worden geconstateerd, nadat over het feit Proces-verbaal is opgemaakt door den Militie-raad. Zie Art. 186-192, Wet op de Nat. Militie van 1817.

3) Werkelijk is dit laatste, volgens Bouvier, het geval in Frankrijk. Na het ondergaan der gevangenisstraf worden zij geplaatst bij de 2e kompagnie "des pionniers de Discipline".

4) Alle straffen doelen hier op zelf-verminking, waardoor men zich ongeschikt maakt voor het actieve leger. Behalve dat daartegen eenigzins wordt gewaakt door de ook bij ons ten deele bestaande bepalingen, dat de zoodanigen dan voor andere Lands-diensten moeten worden gebezigd (bakkerijen, magazijnen, trein, bij de Pruissen voor vesting-arbeid, bij de Oostenrijkers voor Hospitaal-diensten, als anderzins), vinden vrij ook gewag gemaakt van bepaalde vonnissen ten laste dezer schuldigen. In Engeland krijgen zij (of kregen zij althans vroeger) volgens Marshall deswegens soms van 600 tot 800 stok-slagen. In Oostenrijk wordt zelfs door Isfordink van het spitsroeden-loopen gesproken, en daarenboven van provoost-arrest of andere opsluiting. In Frankrijk haalt Boudin het Wets-artikel aan, waarbij insgelijks "emprisonnement d'un mois à un an" is gesteld op het zich ongeschikt maken voor de dienst ("se rendre impropre au service"). Nergens vind ik bepalingen over het zuivere voorwenden alleen. Ook dit moest onzes inziens gestraft worden, wanneer het ontdekt werd; - dan zou het simuleren veel minder worden beproefd dan thans. Men bedenke, dat de simulanten in den regel toch leugenaars en luijaards zijn en als zoodanig hunne Chefs bedriegen en het Land bestelen.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.