Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 58. Dissimulatio Morborum

De derde hoofd-klasse der misleidings-ziekten, - de dissimulatio morborum, - staat, zoo als reeds vroeger werd opgegeven (§ 34), lijnregt tegen over de beide vorigen, die wij gezamenlijk hebben beschouwd. Hier immers worden bestaande ziekten of gebreken, die strijdig zijn met de tijdelijke belangen van den bedrieger, zoo veel mogelijk onttrokken aan het oog van het publiek of zelfs aan de waarneming der geneeskundigen. Het ontkennen of verbergen van ziekten komt intusschen niet zóó veelvuldig in de Legers voor, en is niet zóó innijf met den militairen stand verbonden, als de vorige wijze van bedrog. De gedissimuleerde gebreken behooren evenzeer of meer nog in het burgerlijke 1) leven te huis. Wat daar in dit opzigt voorkomen mag, laten wij verder onaangeroerd en bepalen ons hier weder slechts tot die vormen dezer misleiding, welke in dienst worden waargenomen, of liever vooral bij dienstzoekenden kunnen worden ontmoet.

Noot bij dit artikel

1) In het burgerlijke leven komt, even als soms ten deele bij jonge militairen, in de eerste plaats, meermalen het geval voor, dat z. g. "schandelijke kwalen" (maladies honteuses), vooral die welke van een' besmettelijken aard zijn, worden geheimgehouden; dit is, onder anderen, in vele tropische gewesten inzonderheid met de lepra dikwijls het geval. Andere malen zijn het deze of gene onaangename en anderen hinderende gebreken, die worden verzwegen, nu eens door hen die zich in het huwelijk wenschen te begeven, dan weder door personen, die eene dienst of eene andere betrekking zoeken. Ook kan het zijn, dat geheimhouding voortvloeit uit een gevoel van schaamte alleen, bij vrouwen graviditas, bij mannen impotentia. Nog zou het kunnen zijn, dat dissimulatie gevolg is van geldzucht, bijv. het verzwijgen van syphilis door minnen, dat van agalactie door voedsters. Somtijds spruit zij voort uit vrees, bijv. van te worden weggejaagd uit huisselijke dienst, bijv. scabies bij dienstboden; zelfs zwangerschap kan als zoodanig worden gedissimuleerd; ja, mij is een voorbeeld bekend waar de akte der baring zelve tot op het laatste oogenblik, in het bijzijn van een bekwamen geneeskundige, werd verheeld; enz. enz.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.