Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 60. Beweegredenen daartoe

De beweegredenen tot dissimuleren dragen, in het algemeen gesproken, dien verachtelijken stempel niet, welke op de vorige misleidings-ziekten veeltijds gedrukt staat. Zij zijn ook veel minder verschillende van aard. Als de voornaamste motieven daartoe onderscheiden wij:

Bij dienstzoekenden: wezenlijke voorliefde tot den militairen stand; - armoede; - geldzucht (bij remplaçanten soms); - wanhoop (bij deserteurs): - onwetendheid 1), enz. -Bij reeds dienenden komen meer redenen voor, zoo als: verkeerd geplaatste schaamte (deze vooral bij jeugdige militairen, bijv. ten opzigte van herniae, syphilis, hydrocèle, enz.); - vrees voor opname in een Hospitaal (op deze beweeg-oorzaak heeft men bijzonder acht te slaan bij de wekelijksche visitatiën, bijv. ten opzigte van gonorrhoea, scabies, koorts, enz.); - begeerte van de zieken-inrigting te verlaten (hierop moet nagenoeg bij alle reconvalescenten worden gelet); - vrees voor afkeuring (deze komt bij ziekelijke, versletene of bejaarde, in de termen van pensioen vallende militairen in Aanmerking); - vrees van te worden achtergelaten (zoo bijv. bij het ontruimen van Garnizoenen, kampen of kantonnementen; zoo bij marschen in vijandelijk land; zoo vooral bij schepelingen op vreemde reeden of in builenlandsche havens); enz.

Noot bij dit artikel

1) Het niet aangeven van ziekten of gebreken uit onkunde of omwetendheid kan echter in den strikten zin niet tot het dissimuleren worden gebragt, daar men toch wel niets geheim kan houden, van welks bestaan men zelf geen kennis draagt. Intusschen noemen wij deze oorzaak ook hier ter plaatse op, omdat zulks meermalen voorkomt; onder anderen kan het dikwijls plaats vinden bij eenvoudige lieden uit den boeren -stand, die volstrekt niet wisten dat zij een gebrek hadden. Omtrent heruiae is het mij dikwijls gebleken, dat haar aanwezen de personen die daarmede behebt waren onbekend was.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.