Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 61. Vermoeden daarop.

Het vermoeden van dissimulatie verkrijgt men weder hoofdzakelijk uit het nagaan der genoemde beweegredenen, welke de betrokkene individuën kunnen hebben, alsmede uit hunne maatschappelijke verhouding. Ter geheele overtuiging zijn hier echter geene zoo menigvuldige wegen noodig als bij de morbi simulati vaak moeten worden ingeslagen. Eene grondige kennis der verschijnselen-leer is hier alleen reeds voldoende. Het eenvoudige middel toch om alle gedissimuleerde gebreken te ontdekken, bestaat in het bekend zijn met alle mogelijke ziekte-vormen in hunne verscheidenheden. Naauwkeurig en stelselmatig te visiteren is hier dus een stellig vereischte om niet te worden bedrogen; zonder dit, ziet men, bijv. vooral bij het onderzoek van het oog, ligtelijk afwijkingen voorbij. Elk ligchaamsdeel moet niet alleen worden bezigtigd, maar waar dit kan, betast en van alle mogelijke zijden vergeleken worden. Elk kleedingstuk, elke zweem van bedekking der gebreken, moet worden weggenomen. Alle mogelijke hulpmiddelen tot misleiding, zooals valsche lichtschijn, opzettelijke bewegingen, gedwongene ligchaamshouding, en wat dies meer zij, moeten worden ontnomen.

Wat het ondervragen van vermoedelijke dissimulanten betreft, bijv. over hunne vroegere levenswijze, voorafgegane ziekten, ouders, enz., met het oogmerk om ziekte-aanleg of erfelijkheid te leeren kennen, - wat zoodanige vragen betreft, die door sommige schrijvers ook hier zeer nuttig worden genoemd, zal men wel in den regel mogen rekenen op logenachtige antwoorden; immers bij het ontveinzen der tegenwoordige ziekte wordt niets dan misleiding bedoeld; daarover opheldering te verwachten van den dissimulant zelven is wel eene kwalijk geplaatste hoop. In enkele gevallen intusschen kan ons denkbeeld van dissimulatie worden versterkt, wanneer geldelijke aanbiedingen of andere geschenken ons regtstreeks of zijdelings door de belanghebbenden worden aangeboden.

Aantekening bij dit artikel

Ten einde dissimulatie bij personen, die vroeger of elders, inzonderheid in andere landen, waren afgekeurd, te ontdekken, werd door Marshall en anderen de voorslag gedaan, om de zoodanigen aan geneeskundigen algemeen herkenbaar te maken, door hun een zigtbaar teeken te bezorgen, bijv. van een seton in den nek, als blijvende het likteeken daarvan altijd bestaan. Naar onze meening zullen deze personen zelve zich niet ligt leenen tot het ondergaan van een dergelijk militair-geneeskundig brandmerk!

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.