Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 62. Behandeling daarbij

Bij verkregene zekerheid van bestaande dissimulatie is wel nimmer eene specifieke behandeling noodig, gelijk aan die van het voorgaande bedrog. De eens goed vastgestelde diagnose regelt en eindigt hier tevens den verderen gang onzer bemoeijingen. Zoo wijst men de dienstzoekende vrijwilligers, plaatsvervangers, nummerverwisselaars enz., wier geheim gehoudene, doch ongeschiktheid medebrengende ziekten ontdekt zijn, zonder meer, eenvoudig af, met opgaaf der redenen van afkeuring in eene Geneeskundige verklaring. - Bij reeds dienenden heeft men hier insgelijks geene moeijelijke taak; zoo bijv. is, in dien vorm van ontkennen of verheelen, welke voortvloeit uit de vrees voor opname in de ziekeninrigtingen (§ 60), een "Hospitaal-billet" het eenigste geneesmiddel, door ons voor te schrijven 1).

Noot bij dit artikel

1) Straffen op eene zoodanige geheimhouding bepaald zijn niet van ons ministerie, doch worden somtijds, naar bevinding van zaken, door de Chefs der Korpsen opgelegd.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.