Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 65. Kenteekenen van een gezond gestel

Wanneer de algemeene habitus gezondheid teekent, dan vinden wij het ligchaam van den man krachtig, wel gevoed en evenredig gebouwd; wij zien dan veeltijds een levendig oog, roode lippen, gezonde tanden, opgeheven hoofd, breeden nek, gespierde schouders, ruime borstkas, met heldere stem, sterke handen, gewelfden voet, enz. Deze en andere teekenen van een gezond gestel (constitutio sana et robusta) vallen dan als van zelven den geoefenden waarnemer spoedig in het oog, vereischen dus ook hier 1), geene nadere omschrijving, terwijl men tot de herkenning daarvan ook geene bijzondere hulpmiddelen behoeft. Ons althans komt de z. g. andrometer van Ballingall als een overbodig werktuig voor 2).

Noten bij dit artikel

1) Over de voorwaarden van een gezond gestel en de overige algemeene vereischten tot de aanneming in den mil. stand, raadplege men verder Persille, Handleiding t. d. Gezondheidsleer, bladz. 67.

2) Ballingall's andrometer of "man-measurer" is een zamengesteld werktuig, hetwelk al de afmetingen en proporties van de personen welke men visiteert met groote naanwkeurigheid aangeeft. Deze worden ontkleed daarin geplaatst. Het is ingerigt naar de normale typische evenredigheden van het ligchaam. Men ziet alzoo op eens en met gemak de voorname afwijkingen van de norma. B. beschreef dezen "man-meter" reeds vroeger in zijne "Outlines" en kwam onlangs daar op terug in het Monthly Journal of medical sciences, 1854, June, p. 558.Afbeeldingen van bovengenoemde werktuigen

  Klik voor foto in apart venster  
  Andrometer  
Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.