Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 67. Bijzonder onderzoek der verschillende streken

Na een algemeen overzigt van het geheel te hebben verkregen, ga men over tot het bijzonder onderzoek der verschillende ligchaamsdeelen. Daarbij volge men den reeds genoemden ontleedkundigen leiddraad volgens de streken. Men stelle zich bij elke van deze eenerzijds den normalen toestand der streek voor, anderdeels roepe men zich de verschillende ziekten en gebreken in het geheugen, zoo als deze daar als abnormale toestanden kunnen worden aangetroffen 1). Wij beschouwen in dier voege alzoo achtervolgens: het hoofd (daaraan te onderscheiden den schedel en het aangezigt in hun geheel, de oogen, de ooren, den neus en den mond in het bijzonder), den hals, de borst, den rug, den buik, het bekken en ten slotte de ledematen (bovenste en onderste). In een Aanhangsel volgen dan sommige ziekten, welke minder goed tot de eene of andere dezer regiones te brengen zijn.

Aanmerking. Hier ter plaatse moet eens en voor altijd worden opgemerkt, dat men bij het bijzonder onderzoek der verschillende organen, zich niet tevreden mag houden als men één gebrek heeft gevonden, maar dan toch het onderzoek geheel moet voortzetten, om alzoo niets over het hoofd te zien. Maar al te zeer toch wordt daartegen gezondigd, zelfs bij het visiteren van vrijwilligers en bij hervisitatiën in twijfelachtige gevallen. De deelen toch, die zeer dikwijls slecht en als bij voorkeur oppervlakkig of niet worden onderzocht, zijn: het oog, de neus, de uitwendige gehoorgang, de keel, de traanzak, de blaas, de urethra, het rectum. Vele gebreken dezer deelen worden dientengevolge meermalen gedissimuleerd, bijv. chromatopseudopsia, polypus narium, anosmia, otorrhoea, dacrjocystitis, tonsillitis, catarrhus vesicae, incontinentia urinae, strictura urethrae, haemor-rhoïdes, fistula ani interna, enz.

Noot bij dit artikel

1) Eene volledige opsomming daarvan (met uitzondering van de gebreken der pasgeborenen, der vrouwen, alsmede der morbi peracuti, die hier niet in aanmerking komen), wordt door sommige schrijvers hier bij elke streek wenschelijk geacht. Wij verwijzen hieromtrent naar de heelkundige lessen van den Heer Kerst over de ligchaams-streken, en naar de Speciële pathologie. - In de nomenclatuur der ziekten (die voor het overige volgens de aangenomene streken-leer niet altijd even logisch te plaatsen waren, volg ik de nog het meest algemeen aangenomene benamingen en wel in het Latijn, om zoo min mogelijk het bedrog door het publiceren van deze Handleiding in de hand te werken. Ook de gewone namen van vele gebezigde kunstmiddelen zal ik daarom latiniseren. Men houde mij zulks om de gezegde bedoeling ten goede.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.