Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 73. Defectus oculi

a). Defectus oculi. - Verlies van beide oogen of van een dezer deelen maakt geheel ongeschikt voor de dienst, intusschen bestaat hierbij deze uitzondering, dat zulks niet doorgaat, bij goeden wil, voor dat van één oog bij reeds in dienst zijnde personen. Er bestaat ook eenig onderscheid naar het Wapen, daar bij verlies van het regter oog de dienst bij de Infanterie onmogelijk wordt. Bij vrijwilligers moet worden opgelet, dat het verlies van één der oogen, wanneer men verzuimt om het gezigts-vermogen van ieder oog afzonderlijk te onderzoeken, hoewel oppervlakkig, zou kunnen worden gedissimuleerd, door het inzetten van een kunst-oog (immers die van Boisonneau kunnen een bedriegelijk en zeer natuurlijk voorkomen bezitten). De onbewegelijkheid der pupil, het gevoel van een hard ligchaam en het ontbrekende gezigts-vermogen laten overigens, bij bedachtzaam, visiteren, geen gelukken dezer verheling verwachten.

Aantekening bij dit artikel

Ook bij het beproeven, der bewegingen van den bulbus ontwaart men reeds dit gebrek, daar het kunstoog niet voldoende volgen kan, en er zich dus, bij het zijdelings draaijen van het gezonde oog, terstond scheelzien instelt.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.