Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 79. Strabismus

g). Strabismus. - Van alle voor bedrog vatbare oog-gebreken is het scheelzien het gemakkelijkste na te bootsen. Men wil zelfs, dat het door volharding kunstmatig zou kunnen worden voortgebragt en dus werkelijk gevormd 1). Waarschijnlijk zou het dan ook bij dienstpligtigen meer als misleiding voorkomen, dan thans het geval is, nu daartegen gewaakt wordt door eene bepaling in het Keurings-Reglement, luidende: "Scheelzien verhindert de militaire dienst niet" 2).

Tot de herkenning der simulatie in gevallen van hardnekkig volhouden in hoogen graad, heeft men op te letten: eerstens, of het scheelzien op een oog blijft bestaan, wanneer men het andere sluit; dit toch zal op bedriegerij wijzen, daar dit verschijnsel bij werkelijk scheelzienden zich juist anders vertoont; en ten anderen, of er complicatie bestaat met amblyopie of vooral met myopie 3) waarvan men zich door de gezigts- en bril-proeven overtuigt; bij waar strabismus zijn die gebreken zeer dikwijls tevens voorhanden.

Als behandelings-middel is, bij de algemeene aanwijzigingen, hier in het bijzonder aan te raden vrees in te boezemen tegen de operatie voor het scheelzien.

Noten bij dit artikel

1) Dit zal wel zeldzaam zijn, wanneer geene kunstmiddelen daartoe worden te baat genomen, bijv. de prismatische bril van Krecke.

2) Deze bepaling zal intusschen wel slechts alleen geldig zijn voor de ligtere graden en zonder verwikkeling. Een hooge graad van strabismus toch, vooral van den sursum of den deorsum vergens, kan voorzeker ongeschiktheid medebrengen, bijv. wanneer daardoor de cornea nagenoeg geheel onder één der oogleden verborgen wordt.

3) Zelfs zou, volgens eene opmerking van Gobée, het ware scheel-oog in de 10 gevallen 8-malen myopisch worden bevonden.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.