Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 82. Cataracta

k). Cataracta. - Hoewel het op den eersten aanblik vreemd schijnt, zelfs de graauwe staar als kunst-gebrek te ontmoeten, word desniettemin ook daarover in de militaire practijk ondervinding opgedaan 1). Opzettelijke verwonding van de lens of van haren kapsel door naald-steken in het oog was daartoe het eenvoudige, doch gevaarlijke hulpmiddel.

Indien de man niet reeds kort daarop onder behandeling komt, zal men dit bedrog niet kunnen ontdekken; in den aanvang alleen zou mogelijk de gelijktijdige aanwezigheid der verwondings-sporen van het hoornvlies aanwijzing kunnen geven.

Tot de genezing, bij kwaad vermoeden of mogelijke ontdekking, zal het raadzaam zijn, de zoodanige lijders eenigen tijd antiphlogistisch en resolverend (v. a. met jodium) te behandelen, daar de kunst-staar dan misschien weder wordt opgelost 2); zoo dit niet gelukt, moet men overgaan tot de staar-operatie, om daardoor, althans ten deele, het doel van den simulant te verijdelen en hem alzoo geen gagement voor blindheid te doen verkrijgen.

Nogmaals moet, van de andere zijde, ook hier herinnerd worden, dat de staar bij vrijwilligers niet onvatbaar is voor dissimulatie. Beginnende, als ook aangeborene, weinig hinderlijke, kleine cataracten, vooral de lichtgele en nog meer de zwarte (die echter hoogst zeldzaam zijn) kunnen, hetzij door een oppervlakkig onderzoek bij slechte verlichting, hetzij door opzettelijke sterke bewegingen van den oogbol, soms aan de waarneming ontsnappen 3). Zie terug § 72, noot 3. Bij twijfel, moeten de Sanson-sche lichtproef, het entoptisch onderzoek en de oogspiegel, na verwijding der pupil, te hulp worden geroepen.

Noten bij dit artikel

1) De Engelsche Off. v. Gez. Melin ontdekte en behandelde, voor eenige jaren, in het militair Hospitaal van Fort Pitt, niet minder dan 8 (!) dergelijke gevallen van cataracta artificialis. Hij kwam op de gedachte van bedrog door het bevreemdende van het zóó veelvuldig optreden van dit gebrek, in een kort tijdsbestek, bij nog jeugdige militairen. Zie Gavin.

2) Op het voetspoor van Ruete, die door lens-verwonding bij dieren kunst-cataracten daarstelde, heb ik een drie-tal proeven op konijnen genomen; na verloop van eenige weken had zich bij allen werkelijke lens-verduistering ingesteld, doch in twee gevallen verdween deze weder na verloop van een paar maanden. Op grond van het laatste resultaat, zij men dus in zulke gevallen niet te spoedig met de operatie gereed.

3) Den Heer Kerst zelven zijn daarvan twee gevallen bekend.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.