Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 84. Presbyopia

m). Presbyopia. - De verziendheid levert veel minder bezwaar op bij de militaire visitatiën, dan de vorige kwaal 1). Enkele malen kan zij wel is waar gedissimuleerd voorkomen bij oude gedienden, doch zij wijst zich dan van zelve aan, zoo door het onduidelijk zien in de onmiddellijke nabijheid, als door het uitwendig voorkomen van het oog (meerdere afplatting van de cornea of van den bulbus, arcus senilis enz.). Evenzoo heeft men hier in gevallen van simulatie (die voorzeker zeer zeldzaam zijn), veel minder proeven 2) noodig. In den regel is hier het onderzoek met den bril-toestel voldoende. Men bezige hier de bolle brillen, of positieve glazen. Die van N°. 6½ en volgende, tot N°. 1 toe, wijzen de graden aan, welke ongeschiktheid voor de dienst medebrengen, wanneer de persoon dezen behoeft, om, op den z.g. normaal-afstand van 250 Ned. strepen, gewonen druk of schrift te lezen 3).

Noten bij dit artikel

1) Namelijk de eenvoudige presbyopie. Meer kan zulks het geval zijn met de onlangs bekend gewordene hyperpresbyopie, eene wijziging in den accommodatie- toestand, waarbij oogenschijnlijk verziende personen brillen behoeven voor myopie! !

2) Men vindt nog aangegeven, dat ware verzienden, wanneer men ze naar verwijderde voorwerpen laat zien door eene buis of koker (bijv. een rol papier), deze alsdan niet goed kunnen onderscheiden. Ik ben nog niet in de gelegenheid geweest, mij daarvan te overtuigen.

3) Zie hierover verder de Aanschrijving in het hier achter geplaatste Aanhangsel.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.