Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 87. Hemeralopia en nyctalopia

p). Hemeralopia en nyctalopia. - In gevallen van voorgewende nacht- en dag-blindheid volge men ter herkenning dezelfde regelen als in de beide vorige § § vermeld zijn, alleen met dit onderscheid in de daar aangegevene proeven, dat men de hemeralopen des daags, de nyctalopen des nachts onderzoeke. Indien zich hier geene andere, meer of minder belangrijke, begeleidende ziekte-verschijnselen van localen, algemeenen, of sympathischen aard voordoen, - zoo als vonken-zien, hoofdpijn, duizeling, zelfs stuipenen verlammingen, al of niet in verband staande met febris intermittens, scheurbuik, maag-, darm-, lever-lijden, zelfs ook met worm-ziekte, enz., - indien het getal dezer lijders in eenig Korps op eene bevreemdende wijze mogt toenemen 1), zoo zal men, volgens het eenparig oordeelvan deskundige Offic. v. Gez. die deze ziekte-vormen hebben ontmoet, vooral in de heete gewesten, hier wel handelen om te beginnen met bedrog te vooronderstellen, en dit te meer, wanneer er bij hen bijzondere beweegredenen daartoe, bijv. zeer zware diensten over dag, of gevaarlijke posten des nachts, mogten bekend zijn.

Ten opzigte der dag-blindheid in het bijzonder, moet men evenwel steeds bedacht zijn, dat zij slechts een verschijnsel kan zijn van andere oogziekten, vooral van albinismus 2) en van idiopathische mydriasis, zelfs van centrale cataracten of hoornvlies-verduistering.

In gevallen van voorwending werden de meest schitterende uitkomsten in de behandeling verkregen, door deze pseudo-dag- of nacht-blinden, niet vrij te stellen van dienst, maar de dag-blinden voor de nachtelijke diensten te doen kommanderen, en de nachtblinden over dag de zwaarste militaire korveën op te dragen. Bij de Engelsche armée ging men daarin nog verder 3), met dit gevolg, dat bij verscheidene gelegenheden eene spoedige algemeene genezing werd verkregen. Bij volharding handele men als bij de curatio in de vorige § vermeld.

Noten bij dit artikel

1) Intusschen moet men ten dezen opzigte niet uit het oog verliezen, dat werkelijk, althans de nacht-blindheid, als het ware epidemisch kan optreden; Bampfield, Hilary, Huss, Nicolls, Sauvages, Schmetzer en Weller zijn in de gelegenheid geweest, ondervinding daarover op te doen, zoowel in Zweden, Polen, Rustand, Frankrijk, als vooral in Oost- en West- Indiën, Afrika en andere tropische landen. Men was daarbij, wegens het periodisch karakter, op analogie met malaria-ziekten bedacht.

2) Gobée ontmoette daarvan een voorbeeld bij een' vrijwilliger voor de Koloniale dienst, die eenen ligten graad van dag-blindheid, door albinismus veroorzaakt, tot dien tijd had welen te dissimuleren, waarschijnlijk door gevisiteerd te zijn in een slecht verlicht vertrek of bij eene zeer betrokkene lucht. De bestaande helderheid van het glasvocht en de roode gloed in de diepte van het oog, de hooge graad van myosis bij invallend zonlicht, de dan aanwezige lichtschuwheid lieten hier geen twijlel over, en de gewone proeven bij dezen albino wezen dan ook op bijna geheel verloren gezigtsvermogen over dag. Zie Register v. v. z., n°. 26.

3) Bij de Engelsche Land- en Zee-magt hebben Cheyne, Grant, Marshall, Mortimer op het voorkomen dezer misleidingsziekte bij herhaling de opmerkzaamheid gevestigd. In Egypte, wil men, tijdens de expeditie van Abercrombie, bij eenige Britsche Regimenten, soms nagenoeg de helft der manschappen met voorgewende nacht-blindheid hebben ontmoet. Vrees voor de gevaren der avond- en nacht-lucht gaven daartoe dikwijls aanleiding. In enkele van deze gevallen verklaarden de Offic. v. Gez. eenvoudig, dat het voor de genezing dezer kwaal beter was, dat deze manschappen dienst deden, zoo veel zij konden, dan dat zij in de Hospitalen werden opgenomen. Men stelde dus de simulanten niet meer vrij van dienst, maar liet hen des nachts op hunne beurt, ook de dubbele posten mede betrekken, met bepaalde order: dat zij alleen maar moesten luisteren, terwijl hunne kamaraden wel zouden uitzien! Wat de dag-blinden aangaat, ook deze werden zoo goed mogelijk bezig gehouden; zij werden bijv. tusschen twee gezonde soldaten in geplaatst en moesten met deze gelijk op spitten, kruijen, enz.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.