Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 93. Otorrhoea

b). Otorrhoea. - Bij behoorlijke oplettendheid zal het wel nimmer gebeuren, dat dissimulatie van den waren etterachtigen ooren-vloed haar doel bereikt (§ 91), evenwel moet men op zijne hoede wezen, daar een ligte graad er van kan worden verminderd en naauwelijks waarneembaar gemaakt door vooraf gedane zuiverende injectiones, in verband met het inbrengen van olea aetherea (zie ozaena). Van veel meer practisch belang is het nabootsen, het vormen en vooral het verergeren dezer kwaal. Nu eens op zich zelven, dan weder in een voorgewend verband met doofheid, is deze misleiding bij onwilligen niet zeldzaam.

Enkele malen werden daartoe eenvoudig pus of mel album in den uitwendigen gehoorgang gebragt 1). In andere gevallen werden chemisch prikkelende middelen daar ter plaatse aangewend, zoo als acid. nitricum, tinctura cantharidum, succus Euphorbiae, baccae Daphnes Mezereï en dergelijke. Nog vaker werd eenvoudig de toevlugt genomen tot mechanische irritatie van het oor 2).

Ter herkenning moet men deze middelen opsporen, of de verschijnselen, die daarvan het gevolg kunnen zijn (verkleuring, vlek- of blaasvorming, enz.), welke dan bovendien niet alleen in den meatus, maar ook aan de concha, en soms zelfs aan de handen van den simulant meer of minder duidelijk te bespeuren zijn.

Bij de behandeling passe men vooreerst de algemeene regelen toe, doch in de tweede plaats volge men de bijzondere aanwijzing hierbij op, om naauwkeurig toe te zien, dat de herhaling der gezegde kunstgrepen worde vermeden. Behalve van andere bedekkende en verzegelde verbandmiddelen, kan daartoe met veel voordeel gebruik worden gemaakt van het plaatselijk isoleren van het oor, door de enkele of dubbele metalen oordekkers van Kerst 3).

Noten bij dit artikel

1) In dit geval is eene eenvoudige inspuiting van den meatus met laauw water ter diagnose voldoende, dewijl men dan de weefsels daarin normaal gesteld zal vinden, zonder eenige excoriaties te vertoonen.

2) Daartoe werd somtijds gebruik gemaakt van de houten vleesch- of brood-pennetjes, in de Hospitalen wel bekend. Behalve deze, vond de Heer Ninaber eens, bij eene onvervachte visitatie van krib en kleederen van eenen vermoedelijken simulant, eenen ad hoc gebezigden spijker (Register v. v. z. n°. 79).

3j Deze bestaan uit een diadeem, uit een halsband, en uit een deksel met obturator voor den meatus; het deksel in den vorm van de oorschelp; ailes vervaardigd uit dubbel blik en staal. Het geheel wordt stevig om het hoofd en het oor aangelegd en met een hangslotje afgesloten.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.